høst 2024
FAR-2207 Anvendt farmakologi 2 - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-2202 Farmakologi 10 stp

Innhold

Innhold:

 • Fokus er på legemidlers molekylære virkningsmekanismer.
 • Farmakologiske virkningsmekanismer for legemidler til behandling av utvalgte sykdomstilstander som revmatoid artritt, astma og kols, smerte, osteoporose, gastrointestinale sykdommer og stoffskiftesykdommer er tema. I tillegg vil legemidler brukt som prevensjon, mot ADHD og legemiddelproblematikk i forhold til rus bligjennomgått.
 • Introduksjon til farmakoterapi med gruppearbeid knyttet til kasuistikker, inkludert legemiddelbruk hos multimorbide/multisyke pasienter

Anbefalte forkunnskaper

FAR-2204 Fysiologi, FAR-2205 Infeksjonsbiologi og immunologi, FAR-2206 Anvendt farmakologi 1

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

 • har inngående kunnskap om legemidlers virkningsmekanismer og hvordan disse gir opphav til klinisk effekt og bivirkninger.
 • har kunnskap om legemidler til forebygging og/eller behandling av utvalg sykdommer: revmatoid artritt, astma og kols, smerte, osteoporose, gastrointestinale sykdommer, stoffskiftesykdommer, legemidler brukt som prevensjon, ADHD og legemiddelproblematikk i forhold til rus.

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan vurdere bruk av legemidler til forebygging og behandling av sykdom.
 • kan gjøre kunnskapsbaserte valg av aktuelle legemidler.
 • kan anvende faglige kunnskaper for å identifisere legemiddelrelaterte utfordringer basert på kunnskap om legemidlenes farmakodynamiske- og farmakokinetiske egenskaper.
 • kan diskutere bruk av legemidler til behandling og forebygging av sykdom.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan formidle farmakologisk kunnskap med faglig trygghet både skriftlig og muntlig til aktuelle grupper.
 • har innsikt i betydningen av vitenskapelig dokumentasjon for å foretavurdering av bruk av legemidler.
 • kan innhente og sammenfatte dokumentasjon for å skille mellom udokumenterte og dokumenterte påstander.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår først og fremst på norsk, men kan også være på svensk, dansk og engelsk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Gruppearbeid basert på problembasert læring med bruk av kasuistikker

Seminar

Skriftlig innlevering


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 12.12.2024 08:00
25 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte og aktiv deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte og aktiv deltakelse på gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
Godkjent obligatorisk kursprøve Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen. 25 minutter utspørring. Ingen foreberedelsestid.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet, og som ikke allerede har en bestått-karakter i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-2207
 • Tidligere år og semester for dette emnet