vår 2024
FAR-2206 Anvendt farmakologi 1 - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-2202 Farmakologi 10 stp

Innhold

 • Farmakodynamikk: Læren om legemidlers virkning på kroppen med fokus på legemidlers molekylære virkningsmekanismer.
 • Farmakokinetikk: Læren om hva som skjer med legemidler i kroppen
 • Introduksjon i farmakologi, fokus på legemidler til behandling av utvalgte sykdomstilstander som kardiovaskulære sykdommer, diabetes, psykiske lidelser, kreft
 • Immunologiske legemidler
 • Introduksjon til farmakoterapi med gruppearbeid knyttet til kasustikker

Hva lærer du

Kandidaten har følgende læringsutbytter definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om legemidlers virkningsmekanismer og hvordan disse gir opphav til klinisk effekt og bivirkninger.
 • har kunnskap om legemidler til forebygging og/eller behandling av utvalg sykdommer
 • har kjennskap til bruk av cellulære modeller og dyremodeller brukt i farmakologisk forskning og legemiddelutvikling

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan vurdere bruk av legemidler til forebygging og behandling av sykdom.
 • kan gjøre kunnskapsbaserte valg av aktuelle legemidler.
 • kan anvende faglige kunnskaper for å identifisere legemiddelrelaterte utfordringer basert på kunnskap om legemidlenes farmodynamiske- og farmakokinetiske egenskaper.
 • kan diskutere bruk av legemidler til behandling og forebygging av sykdom.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan formidle farmakologisk kunnskap med faglig trygghet både skriftlig og muntlig til aktuelle grupper
 • har innsikt i betydningen av vitenskapelig dokumentasjon for å foreta vurdering av bruk av legemidler.
 • kan innhente og sammenfatte slik dokumentasjon for å skille mellom udokumenterte og dokumenterte påstander

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk, men kan også være svensk, dansk eller engelsk.

Pensumlitteraturen er norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminar

Gruppearbeid basert på problembasert læring

Oppgavesett med hverandre-retting


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.06.2024 09:00
4 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte og aktiv deltakelse på gruppearbeid og seminar Godkjent – ikke godkjent
Innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på gruppearbeid og seminar
 • Innleveringsoppgave

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-2206
 • Tidligere år og semester for dette emnet