høst 2024
FAR-2205 Infeksjonsbiologi og immunologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Innhold

Emnet gir en innføring i basal infeksjonsbiologi, med fokus på mikrobiologi og immunologi.

Sentrale temaer er

 • Beskrivelse av de ulike funksjonelle gruppene av antibiotika og deres virkningsmekanismer
 • Vert-mikrobe-interaksjoner som har innvirkning på smitte og patogenese
 • Immunologiske prinsipper for vaksiner og immunterapi
 • Mikrobiell evolusjon og utvikling av antibiotikaresistens
 • Vanlige infeksjonssykdommer hos mennesker (den humane vert) og deres epidemiologi
 • Infeksjonssykdommer hos dyr og medikamentell behandling av disse

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • kan gjøre rede for sentrale begreper innen infeksjonsbiologi og infeksjonsepidemiologi.
 • kjenner til ulike typer humanpatogene mikrober og hva som kjennetegner disse som organismer og infeksjonene de forårsaker.
 • har kjennskap til sentrale epidemiologiske trender for bakterielle og virale infeksjonssykdommer i Norge og verden for mennesker og dyr.
 • har gode kunnskaper om oppbyggingen av det humane immunforsvaret og hvordan det aktiveres.
 • har gode kunnskaper om prinsippet for vaksinering og ulike typer vaksiner.
 • kan gjøre rede for sentrale typer immunterapi og prinsippene for disse.
 • har kunnskap om antibiotikabruk i human og veterinær medisin.
 • kan gjøre rede for struktur og virkningsmekanisme for de ulike grupper av antibiotika.
 • kan forklare hvordan antibiotikaresistens oppstår, inkludert resistensmekanismer og har oversikt over kjente faktorer som påvirker resistensutvikling og spredning av antibiotikaresistens.
 • kan gjøre rede for aktuelle metoder for identifisering av bakterier og (antibiotika)resistenstesting.
 • kjenner til og kunne redegjøre for infeksjoner hos dyr, inkludert zoonoser og medikamentell behandling av disse.

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan, ved hjelp av fagterminologi, beskrive sentrale sammenhenger innen infeksjonsbiologi ved å koble sammen biologien til både vert og mikrobe, infeksjonsmekanisme og behandling.
 • kan tolke og forklare eksperimentelle data fra (antibiotika)resistens testing.
 • kan anvende faglige kunnskaper for å forebygge smitte og utvikling av antibiotikaresistens.
 • bidrar til hensiktsmessig forvaltning av antibiotika for å bevare effekten av antibiotika så lenge som mulig.

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • kan relatere infeksjonsbiologi til farmasøytiske problemstillinger.
 • kan formidle sin forståelse av infeksjonsbiologi og immunologi ved bruk av fagterminologi, muntlig og skriftlig.
 • kan beskrive både "One Health"-perspektivet og personalisert medisin i konteksten infeksjonssykdommer og immunterapi.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår først og fremst på norsk, men kan også være på svensk, dansk og engelsk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminar

Laboratoriekurs


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 26.11.2024–27.11.2024 1 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratoriekurs Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent laboratoriekurs.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet, og som ikke allerede har en bestått-karakter i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-2205
 • Tidligere år og semester for dette emnet