høst 2024
FAR-2204 Fysiologi - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Innhold

Emnet gir innføring i human fysiologi med fokus på organsystemer med høy relevans for farmasøytiske problemstillinger, slik som immunsystemet, sentralnervesystemet, det endokrine systemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, nyrene/urinveiene, reproduksjonssystemet og huden.

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten...

 • kan navngi sentrale anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen.
 • kan beskrive oppbyggingen, strukturene og funksjonene til menneskekroppens organer og organsystemer med hovedfokus på immunsystemet, sentralnervesystemet, det endokrine systemet, sirkulasjons- og respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, nyrene/urinveiene, reproduksjonssystemet og huden.
 • kjenner til, og kan gjøre rede for hvordan de ulike organsystemene reguleres og samspillet mellom de ulike organene (organsystemene).
 • kjenner til sentrale forskjeller i fysiologi med bakgrunn i kjønn og alder.
 • kjenner til eksempler på vanlige sykdomstilstander i de ulike organsystemene, symptomer på disse og eksempler på sentrale legemidler som benyttes i behandling av disse.

Ferdigheter

Kandidaten...

 • kan formidle grunnleggende kunnskaper om menneskekroppens organsystemer, samt fysiologiske prosesser.

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • kan anvende kunnskap om fysiologi i utøvelsen av farmasøytiske fag.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår først og fremst på norsk, men kan også være på svensk, dansk og engelsk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminar

Laboratoriekurs


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske seminar Godkjent – ikke godkjent
Laboratoriekurs og muntlig presentasjon knyttet til labkurs Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på seminar
 • Godkjent laboratoriekurs, samt muntlig presentasjon knyttet til labkurs

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FAR-2204
 • Tidligere år og semester for dette emnet