vår 2024
FAR-2101 Legemidler og samfunn - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FA-101 Helse, legemiddel og samfunn 4 stp
FAR-2001 Grunnkurs i farmakoepidemiologi og farmakoøkonomi 6 stp

Innhold

 • Basal statistikk
 • Basal epidemiologi
 • Legemiddelbruk i et populasjonsperspektiv
 • Sykdom og prognose
 • Kausalitet
 • Legemidlers betydning for helse og egenomsorg
 • Studiedesign
 • Klinisk utprøving - etiske retningslinjer

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Måling av effekt og bivirkninger av legemiddelbehandling i et populasjonsperspektiv
 • Legemidlers bidrag til egenomsorg og god helse
 • Om sammenhengen mellom levekår, legemiddelbruk, og god helse
 • Om betydningen av farmasøytiske tjenester til ulike grupper i samfunnet, uavhengig av kjønn, etnisitet livssyn, seksuell orientering og alder

Ferdigheter

 • Kan bruke faglige kunnskaper og relevante kilder i samhandling med allmennheten, annet helsepersonell og myndigheter for å fremme korrekt legemiddelbruk
 • Kan bruke sin faglige bakgrunn for å vedlikeholde og tilegne seg ny kunnskap, og utøve god kunnskapsbasert farmasøytisk praksis
 • Kan bruke relevant programvare for å analysere og presentere data om legemiddelbruk
 • Kan kritisk vurdere data på effekt og bivirkninger av legemiddelbehandling

Generell kompetanse

 • Kan bruke kunnskaper og ferdigheter for å bidra til at legemidler skaper best mulig helse på samfunnsnivå
 • Kan formidle råd om farmasifaglige problemstillinger, forskningsresultater, etiske vurderinger og farmasøytisk yrkesutøvelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, men kan også være på svensk, dansk eller engelsk.

Litteratur er på norsk og engelsk.

Eksamensspråk er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminar


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 03.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er krav om 90 % oppmøte og aktiv deltakelse på obligatoriske seminar.

For å få gjennomføre eksamen må alle delene av arbeidskravet være bestått.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-2101
 • Tidligere år og semester for dette emnet