vår 2024
FAR-1401 Fysikalsk farmasi - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 5 stp

Innhold

 • Fysikalsk-kjemiske egenskaper til flytende formuleringer (legemiddelformer)
 • Valg av flytende legemiddelform basert på virkestoffets fysikalsk-kjemiske egenskaper
 • Strategier for å påvirke løseligheten og oppløsningshastigheten til en substans
 • Fysikalsk stabilitet av oppløsninger, kolloider, suspensjoner og emulsjoner
 • Diffusjon av farmasøytiske virkestoff over ulike barrierer

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har grunnleggende kunnskap om de fysikalsk-kjemiske egenskapene til viktige farmasøytiske substanser
 • Har bred kunnskap om fysikalsk-kjemiske prinsipper som har betydning for de viktigste farmasøytiske formuleringsprinsipper for flytende formuleringer (doseformer)
 • Har kunnskap om hva som påvirker løselighet til en substans
 • Har bred kunnskap om hva som påvirker den fysikalske stabiliteten til flytende og halvfaste formuleringer
 • Har kunnskap om hvilke parametere som påvirker diffusjon både i løsning og gjennom barrierer
 • Kjenner til viktigheten av kvalitetssikringssystemer, kvalitetskontroll og dokumentasjon i fremstilling av legemidler

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende faglig kunnskap til å vurdere om en flytende eller halvfast formulering har tilfredsstillende fysikalsk stabilitet
 • Kan redegjøre og argumentere for hva som påvirker og hvordan vi kan sikre den fysikalske stabiliteten til flytende og halvfaste formuleringer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan formidle sin kunnskap om fysikalsk farmasi både skriftlig og muntlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk, men kan også være svensk, dansk eller engelsk.

Pensumlitteraturen er hovedsakelig på engelsk.

Eksamensspråk er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminar

Laboratoriekurs


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 06.05.2024–07.05.2024 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratoriekurs Godkjent – ikke godkjent
Aktiv på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få gjennomføre eksamen må alle delene av arbeidskravet være bestått.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres i gruppe, men det gis individuell karakter.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FAR-1401
 • Tidligere år og semester for dette emnet