vår 2024
FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 10 stp

Innhold

 • Struktur og egenskaper til viktige funksjonelle grupper i farmasøytiske virkestoff, inkludert alkoholer/etere, alkener/alkyner, aldehyder/ketoner, karboksylsyrer/estere, amider/aminer, aromatiske grupper.
 • Stereokjemi
 • Nomenklatur
 • Reaksjonsmekanismer for aktuelle substitusjons- og eliminasjonsreaksjoner
 • Praktisk syntese av utvalgte farmasøytiske virkestoff
 • Ionisasjon
 • Kjemisk reaktivitet og stabilitet
 • Løseligheten til en substans, inkludert prodrug-strategier

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • Kan gjøre rede for struktur og egenskaper til viktige funksjonelle grupper i farmasøytiske virkestoff
 • Kan identifisere kirale sentra i farmasøytiske virkestoff og benevne korrekt stereokjemi
 • Kan beskrive enkle organiske transformasjoner ved hjelp av reaksjonsmekanismer
 • Gjøre rede for farmasøytiske virkestoffers kjemiske egenskaper mht. ionisasjon, vannløselighet, kjemisk reaktivitet og stabilitet

Ferdighet:

Kandidaten

 • Kan utføre kjemisk syntese av enkle farmasøytiske virkestoff under veiledning

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Kan reflektere over og anvende ulike informasjonskilder
 • Kan kommunisere både i små grupper og i større forsamlinger (eks. fullt auditorium)
 • Kan formidle sin farmasøytisk-kjemiske kunnskap, både skriftlig og muntlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk/svensk/dansk eller engelsk.

Pensumlitteratur er hovedsakelig på engelsk.

Eksamensspråk er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Kollokvier

Seminar

Laboratoriekurs


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 28.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratoriekurs  Godkjent – ikke godkjent
Aktiv deltakelse og presentasjon på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få gjennomføre eksamen må alle delene av arbeidskravet være bestått.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-1302
 • Tidligere år og semester for dette emnet