vår 2024
FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi 8 stp
MBI-2001 Biokjemi 5 stp
BIO-100C Cellebiologi/genetikk/mikrobiologi 8 stp
BIO-100F Fysiologi 2 stp
BIO-251 Biokjemi 5 stp

Innhold

 • Basal cellebiologi og biokjemi; hva en celle består av og hvordan den fungerer
 • Cellekommunikasjon og signalveier
 • Enzymer/enzymkinetikk
 • Enkel genregulering/genetikk
 • Metabolisme
 • Innføring i integrert metabolisme, herunder hormonregulering av metabolismen

Det er fokus på sentrale angrepspunkter for legemidler gjennomgående i alle temaene.


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten kan

 • Beskrive (har bred kunnskap om) hvordan humane celler er bygd opp og fungerer på molekylnivå
 • Beskrive intracellulære signalveier og transport
 • Forklare sammenhengen mellom DNA, RNA og protein
 • Definere hva et enzym er og gi eksempler på regulering og virkemåte
 • Forklare metabolske prosesser
 • Gjøre rede for samspillet mellom sentrale organer i energimetabolismen

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Anvende sin kunnskap om de molekylære prosessene i en celle for å identifisere sentrale angrepspunkter for legemidler
 • Utføre praktisk arbeid i et laboratorium i samsvar med gjeldende standarder for HMS.
 • Anvende mikroskop for å gjenkjenne celler og cellestrukturer
 • Velge og anvende rett metode for rensing av proteiner basert på det de vet om proteinets egenskaper

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Reflektere over og anvende ulike faglige informasjonskilder
 • Formidle sin kunnskap og gi faglig tilbakemelding til sine medstudenter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk, men kan også være svensk, dansk eller engelsk.

Pensumlitteratur er hovedsakelig på engelsk.

Eksamensspråk er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Seminar/Kollokvier

Laboratoriekurs

Eksamensseminar

Obligatorisk kursprøve

Obligatorisk oppgavesett med hverandre-retting


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Godkjent laboratoriekurs  Godkjent – ikke godkjent
Kursprøve Godkjent – ikke godkjent
Oppgavesett og deltakelse på hverandre-retting Godkjent – ikke godkjent
Eksamensseminar  Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få gjennomføre eksamen må alle delene av arbeidskravet være bestått.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FAR-1201
 • Tidligere år og semester for dette emnet