høst 2024
FAR-1101 Farmasi grunnemne - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-1001 Legemidler, helse og samfunn 5 stp
FAR-1041 Fysikalsk farmasi 1 stp
FAR-2031 Anvendt farmakologi 4 stp
FA-101 Helse, legemiddel og samfunn 5 stp
FA-211 Legemiddelkjemi/naturstoffkjemi/cellulær farmakologi 4 stp
FAR-2041 Galenisk farmasi, grunnkurs 1 stp
FA-101 Samfunnsfarmasi I 5 stp

Innhold

Faglig innhold

 • Farmasøytens yrkesrolle (farmasøytisk omsorg, kvalitetssikring, legemiddelekspert)
 • Farmasøytens arbeidsoppgaver i et apotek
 • Farmasøytens rolle i tverrfaglige team
 • Legemiddel (definisjon, klassifisering, kvalitet, sikkerhet, effekt)
 • Legemiddelformer og administrasjonsveier
 • Legemiddelhåndtering
 • Legemiddelproduksjon i dagens apotek
 • Legemidler versus naturmidler/naturlegemidler/plantebaserte legemidler/homøopatmidler
 • Klinisk farmasi på sykehus eller sykehjem
 • Legemiddelbrukeren
 • Legemiddelgjennomgang
 • Legemiddelsamtalen på avdeling og på apotek
 • Helsevesenets og apotekvesenets organisasjon og funksjon
 • Basal statistikk og epidemiologi
 • Organsystemers oppbygning og funksjon
 • Opptak og eliminasjon av legemidler (reseptorer, lever og nyrers roller)
 • Grunnbegreper i farmakodynamikk og farmakokinetikk

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • kan forklare hvordan farmasøyten kan bidra til å sikre riktig legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå
 • ha kjennskap til helsevesenets oppbygning, ansvarsfordeling og samhandling
 • kjenner til farmasiens historie og farmasøytiske yrkesroller
 • kan forklare behovet for ulike legemiddelformuleringer og hvorfor man velger ulike administrasjonsveier ut fra hensyn til pasient og virkestoff
 • kan forklare grunnleggende farmakodynamiske og farmakokinetiske begreper
 • har kjennskap til grunnleggende anatomi og fysiologi
 • har kjennskap til menneskers livsløp og faktorer som bidrar til god helse og egenomsorg
 • har kjennskap til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder som er relevante for gjennomføring av farmasøytiske forsknings- og utviklingsprosjekter
 • har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler
 • har kjennskap til grunnleggende statistiske metoder
 • kjenner til FNs bærekraftsmål

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan bruke basale begreper som beskriver forekomst av sykdom og død i en befolkning og ulike aspekter av legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå
 • kan sammenstille informasjon omkring legemiddelbruk og helse/sykdom på basalt nivå
 • kan kommunisere med annet helsepersonell om sykdom, helse og legemiddelbruk på et basalt nivå
 • har kjennskap til helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse kan påvirke ulike pasient- og brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg.
 • kan reflektere over og anvende ulike faglige informasjonskilder

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan kommunisere både i små grupper og i større forsamlinger (eks. fullt auditorium)
 • kan formidle sin farmasøytiske kunnskap, både skriftlig og muntlig
 • kan plassere sin framtidige farmasøytiske rolle og funksjon i en større sammenheng (yrkesrolle, etikk, helsevesen/apotekvesen, helse for individ og samfunn)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår først og fremst på norsk, men kan også være på svensk, dansk og engelsk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Forelesninger

Gruppearbeid

PBL-grupper

Seminar

Observasjonspraksis i apotek


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 03.12.2024–06.12.2024 1 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske aktiviteter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

- Presentasjon på seminar

- Skriftlige innleveringer

- Obligatorisk oppmøte og deltakelse i gruppearbeid og på seminar

- Deltakelse på observasjonspraksis i apotek

- Refleksjonsnotat etter observasjonspraksis

For å få adgang til eksamen må alle delene av arbeidskravet være bestått.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 9 påfølgende semester.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet, og som ikke allerede har en bestått-karakter i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-1101
 • Tidligere år og semester for dette emnet