høst 2024
ETE-2802 Systemdrift og vern - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1841 Systemdrift og vern 10 stp

Innhold

Forskrifter og normer - Forskriftskrav

Guidelines from ACER - Fra NORDEL til ENTSO-E

Fra Nordic grid code til Network codes

Sentralnettet Regionalnettet

HVAC/HVDC

Snitt

Flaskehalser

Spenningsregulering

Frekvensregulering

Normaldriftsreserver og Driftsforstyrrelsesreserver

Systemvern

Jordfeilstrømmer /-spenninger og kortslutningsstrømmer

Måling av strøm og spenning under normaldrift, kortslutning og jordslutning

Overspenninger

Ledningsvern

Trafovern

Generatorvern


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2602 Strømrettere og transformatorer, ETE-2603 Roterende elektriske maskiner, ETE-2607 Elektriske anlegg 1, ETE-2608 Elektriske anlegg 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha kunnskap om hvordan Europas kraftforsyning er organisert og hvilke aktører som i stor grad påvirker utvikling mot et energieffektivt samfunn.

Studenten skal ha kunnskap om hvordan elektriske anlegg er bygd opp og virker i systemsammenheng. Feilsituasjoner som berører sentralnett og regionalnett, opphav til disse, konsekvenser, og hvordan man beskytter liv og materiell mot skader på grunn av feil analyse av vernbehov, såvel komponent- som systemverns virkemåte.

Dessuten konstruksjon og bruk av de vanligst benyttede vern for ledninger, generatorer og transformatorer i sentralnettet og regionalnettet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne drifte det nordiske sentralnettet og regionalnettet, og se samspillet mellom nett, produksjon og marked. Her vises det til såvel internasjonalt som nasjonalt regelverk. Studenten skal også kunne hente markedsinformasjon fra markedsoperatør og derav kunne ta stilling til drift av kraftverk. I tillegg skal studenten kunne hente informasjon om sentralnettet via TSOenes hjemmeside.

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne ha dybdekunnskap om samspillet mellom produksjon, nett og marked, dvs et helhetlig systemforståelse. Kandidaten skal også kunne ta beslutninger avhengig av markedssituasjon, ressurstilgang og systembegrensninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, regneøvinger, prosjektarbeid. Case-basert undervisning.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

Deadline: 15th April


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 16.12.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Semesteroppgave Godkjent – ikke godkjent
Øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det gis obligatorisk semesteroppgave og øvinger som skal være godkjent før eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ETE-2802
  • Tidligere år og semester for dette emnet