høst 2024
ETE-2801 Elektriske installasjoner - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • enerell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391.


Innhold

Emne omhandler elektriske lavspenningsinstallasjoner med hovedfokus på sikker prosjektering av moderne bolig, nærings- og industribygg. Faglig innhold er:

 • Alternative fordelingssystemer, oppbygning av hhv. IT, TN og TT-systemer
 • Systemene i hhv. normaldrift, kortslutning og jordslutning
 • Berøringsspenninger i hhv. IT, TN og TT-systemer
 • Risikovurdering, beskyttelsestiltak og krav til beskyttelse
 • Enkle lys- og varmeberegninger
 • Kabelkunnskap og valg av kabel
 • Vernkunnskap og valg av vern
 • Bruk av beregningsprogramvare
 • Overharmoniske strømmer
 • Installasjonstegninger, -utstyr og -metoder
 • Smarthus systemer
 • Dokumentasjon / Samsvarserklæring / Sluttkontroll
 • Forskrifter / Normer
 • Lokal energiproduksjon og lagring
 • Forbrukerfleksibilitet

Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal kunne:

 • forklare prinsippene ved ulike nettsystemer (IT, TN og TT) og deres egenskaper.
 • beskrive vanlige feilsituasjoner og eventuelle sikkerhetsrisikoer.
 • forklare prinsippene, oppbygging og virkemåte for ulike typer overstrømsvern, lysbuevern, jordfeilvern og overspenningsvern.
 • kjenne til grunnleggende komponenter og utstyr brukt i norske elektriske anlegg.
 • kjenne til forskrifter og normer for nye og eldre elektriske installasjoner.
 • beskrive fordeler og ulemper med moderne smarthus-systemer og forbrukerfleksibilitet.
 • kjenne til hvordan ulike former for lokal energiproduksjon og lagring integreres i en elektrisk installasjon

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

 • prosjektere IT-, TN- og TT-anlegg ut fra de krav som stilles i FEL, NEK400 og NEK399.
 • gjøre enkle beregninger av lys- og varmebehov i en bygning.
 • bruke og tolke resultater fra moderne beregningsprogrammer.
 • beregne strømføringsevne, spenningsfall og kortslutningsstrømmer.
 • foreta nødvendige målinger med moderne installasjonstester for feilsøking og (slutt)kontroll av elektriske anlegg.
 • utarbeide nødvendig dokumentasjon for elektriske anlegg av ulik størrelse og kompleksitet.
 • planlegge integrering av lokal produksjon, energilager og fleksible laster

Kompetanse:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om:

 • oppbygging av lavspente elektriske anlegg
 • forskrifter, normer og dokumentasjonskrav
 • tariffer og hvordan bruken av et elektrisk anlegg påvirker kraftnettet
 • smartnett funksjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvingsoppgaver, videomateriell for omvendt undervisning og laboratorieøvinger.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

Deadline: 15th April


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 15.11.2024 14:00 (Innlevering) 4/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 18.11.2024 09:00
6/10 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
Regneøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 4 av 4 laboriatorieøvinger må være godkjent
 • 4 av 4 regneøvinger må være godkjent

Mer info om vurderingsform oppgave

Emnet inneholder en semesteroppgave, der man skal svare på en tidsaktuell oppgave innenfor elektriske installasjoner. Oppgaven gjennomføres i grupper.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamen i dette emnet. Det gis ikke kontiunasjonsadgang på semesteroppgaven.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ETE-2801
 • Tidligere år og semester for dette emnet