vår 2024
ETE-2608 Elektriske anlegg 2 - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

ETE-2501 Elektrisitetslæreeller ITE1835 Elektrisitetslære

Innhold

Modul 1: Ledninger og isolatorer

 • Elektrostatikk og elektrodynamikk
 • Ledninger og isolasjonsmaterialer
 • Høyspennings- og lavspenningsluftlinjer
 • Kabelanlegg
 • Høyspentlaboratorier

Modul 2: Kortslutning

 • Kortslutningsberegninger i høyspenningsnettet
 • Kortslutningsberegninger i lavspenningsnettet
 • Kortslutningsberegninger ved effektmetoden og impedansmetoden
 • Mekanisk og termisk påkjenning ved kortslutning
 • Laboratorieøvinger

Modul 3: Jordfeil

 • Beregning av jordfeilstrømmen i høyspennings- og lavspenningsnettet
 • Berøringspenninger og strømmer
 • Beskyttelse mot berøringspenninger og strømmer
 • Jordingsmetoder og jordelektroder
 • Laboratorieøvinger

Modul 4: Overspenning

 • Koblingsoverspenninger
 • Atmosfæriske overspenninger og lynnedslag i linjer
 • Overspenningsavledning
 • Driftsfrekvente overspenninger

Modul 5: Vern og beskyttelse av elektriske anlegg

 • Vern i kraftstasjon
 • Linjevern
 • Brytere og sikringer
 • Beskyttelse mot berøringspenninger og strømmer

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten skal ha gode kunnskaper innen elektrisk ledningsteori, feltteori, gjennomslag i dielektrika, og overslag.
 • Kandidaten skal ha kjennskap til gassformige, faste og flytende isolasjonsmaterialer
 • Kandidaten kjenner til forskjellige typer av luftlinjeledninger, kabler, isolasjoner, master, vern, brytere, og sikringer i høyspennings og lavspenningsnettet
 • Kandidaten kan beskrive og analysere forskjellige typer av kortslutning, jordfeil og overspenninger i høyspennings og lavspenningsnettet.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan beregne spenninger, strømmer og effekt ved kortslutning, jordfeil og overspenninger i høyspennings og lavspenningsnettet
 • Kandidaten kan analysere og benytte ekvivalentskjema ved forskjellige typer av feil i høyspennings og lavspenningsnettet
 • Kandidaten kan modellere og simulere forskjellige typer av feil i MATLAB/Simulink
 • Kandidaten kan klassifisere, identifisere og sammenligne forskjellige typer beskyttelse av elektriske anlegg.

Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en overordnet forståelse av teoretiske og praktiske forhold vedrørende overføring og fordeling av elektrisk energi, spesielt med hensyn på feilsituasjoner og sikker drift. Studenten kan planlegge og gjennomføre prosjekter med store mengder beregninger og simuleringer på en strukturert måte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger og prosjektarbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.06.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer, laboratorieprotokoller og prosjektrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatoriske:

- 3 av 3 laboratorieøvelser

- 5 av 5 regneøvinger

- Prosjekt


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ETE-2608
 • Tidligere år og semester for dette emnet