høst 2024
ETE-2602 Strømrettere og transformatorer - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor elkraftteknikk.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1908 Kraftelektronikk og elektriske maskiner 5 stp

Innhold

Emnet inneholder:

Grunnleggende elektromagnetisme: Magnetiske kretser, hysterese, metning, koblede spoler, induksjon, induktans, reaktans.

Grunnleggende halvlederteori: Dioder, tyristorer, transistorer, svitsjetap.

Termiske forhold: Tapsvarme, maskintemperatur, driftsformer, kapsling og merking, aldring.

Lysdimmere: Innsnittstyring, elektroniske ballaster, lysdioder.

Transformatorer: Ideell transformator, praktisk transformator, tap og virkningsgrad, trefasetransformatorer, koblingsgrupper, spesielle transformatortyper.

Strømrettere: Diodekoblinger, styrte strømrettere, aktive omformere, likestrømsomformere.


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- Dioder, tyristorer og transistorer anvendt som brytere

- De vanligste diodelikeretterkoblingene

- Styrte likerettere og vekselrettere

- Frekvensomformere

- Likestrømsomformere

- Transformatorens oppbygging og virkemåte

- Transformatorens koblingsmåter og anvendelsesområder

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

- designe enkle spenningsforsyninger med likeretting, filter og spenningsregulering

- designe ulike typer strømrettere (likerettere, vekselrettere, frekvensomformere, likestrømsomformere)

- designe ulike typer transformatorer

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne se omformere og elektriske maskiner som elementer i et større system

- Kandidaten skal kunne kombinere de ulike teknologiene som beskrives i emnet

- Kandidaten skal kunne anvende de ulike teknologiene i et tverrfaglig perspektiv


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser, prosjektarbeid, skriftlige regneøvinger

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 26.11.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
Semesterprosjekt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Alle fire laboratorieøvinger, semesterprosjekt og skriftlige obligatoriske regneøvinger skal være godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: ETE-2602
  • Tidligere år og semester for dette emnet