høst 2023
ETE-2602 Strømrettere og transformatorer - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor elkraftteknikk.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1908 Kraftelektronikk og elektriske maskiner 5 stp

Innhold

Emnet inneholder:

Grunnleggende elektromagnetisme: Magnetiske kretser, hysterese, metning, koblede spoler, induksjon, induktans, reaktans.

Grunnleggende halvlederteori: Dioder, tyristorer, transistorer, svitsjetap.

Termiske forhold: Tapsvarme, maskintemperatur, driftsformer, kapsling og merking, aldring.

Lysdimmere: Innsnittstyring, elektroniske ballaster, lysdioder.

Transformatorer: Ideell transformator, praktisk transformator, tap og virkningsgrad, trefasetransformatorer, koblingsgrupper, spesielle transformatortyper.

Strømrettere: Diodekoblinger, styrte strømrettere, aktive omformere, likestrømsomformere.


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- Dioder, tyristorer og transistorer anvendt som brytere

- De vanligste diodelikeretterkoblingene

- Styrte likerettere og vekselrettere

- Frekvensomformere

- Likestrømsomformere

- Transformatorens oppbygging og virkemåte

- Transformatorens koblingsmåter og anvendelsesområder

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

- designe enkle spenningsforsyninger med likeretting, filter og spenningsregulering

- designe ulike typer strømrettere (likerettere, vekselrettere, frekvensomformere, likestrømsomformere)

- designe ulike typer transformatorer

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne se omformere og elektriske maskiner som elementer i et større system

- Kandidaten skal kunne kombinere de ulike teknologiene som beskrives i emnet

- Kandidaten skal kunne anvende de ulike teknologiene i et tverrfaglig perspektiv


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser, obligatoriske semesterprosjekter, skriftlige regneøvinger (ikke obligatoriske).

Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

Alle fire laboratorieøvinger skal være godkjent.

Mer info om vurderingsform oppgave

Praktisk orientert semesteroppgave som leveres gruppevis.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen. Varighet 15 minutter.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjon i semesterprosjekt, må studentene velge nytt tema.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: ETE-2602
  • Tidligere år og semester for dette emnet