høst 2024
ERN-3950 Masteroppgave i klinisk ernæring - 60 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på master i klinisk ernæring og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ERN-3006 Masteroppgave - forskningsprotokoll 6 stp
ERN-3900 Masteroppgave i klinisk ernæring 54 stp

Innhold

I dette emnet skal studentene først utforme en forskningsprotokoll for masteroppgaven, og deretter gjennomføre masteroppgaven. Studentene skal lære å formulere forskningsspørsmål og hypoteser, øve på systematiske litteratursøk, kritisk evaluering av relevant litteratur, akademisk skriving og utarbeiding av en datahåndteringsplan. Studentene skal utføre individuelle forskningsprosjekt, i samarbeid med veileder. Dette innebærer blant annet (litt avhengig av prosjekttype) innsamling av data, analyse av data, presentasjon og oppsummering av resultat og drøfting av funn, og å sette prosjektet inn i en større vitenskapelig sammenheng. Studentene skal også presentere prosjektet sitt, og evaluere eget arbeid og arbeidet til medstudenter underveis i prosessen.

Anbefalte forkunnskaper

ERN-3000 Klinisk ernæring 1

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • skildre formålet med en forskningsprotokoll, hvilke temaer som skal inngå i den og hvordan den kan utformes
 • ha avansert kunnskap om relevante forskningsmetoder innen ernæringsforskning, inkludert fortolkning av resultat
 • redegjøre for formålet med en datahåndteringsplan og hva som må inngå i en slik plan
 • redegjøre for etiske vurderinger som er gjort i et forskningsprosjekt

Ferdigheter:

 • planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer
 • utarbeide en datahåndteringsplan
 • gjennomføre et systematisk litteratursøk innenfor et avgrenset tema
 • formulere en vitenskapelig problemstilling og argumentere for en konklusjon underbygd av vitenskapelige funn
 • bearbeide og analysere vitenskapelige data ved hjelp av relevante metoder
 • diskutere styrker og svakheter ved et forskningsprosjekt
 • formidle resultatene fra prosjekt- og forskningsarbeid både skriftlig og muntlig
 • skrive en akademisk tekst med rett bruk av referansestil, fagspråk og sjanger
 • evaluere det vitenskapelige arbeidet en selv og medstudenter planlegger/utfører

Generell kompetanse:

 • skrive en vitenskapelig forskningsprotokoll og gjennomføre et forskningsprosjekt basert på denne
 • uttrykke seg skriftlig og muntlig på en god, vitenskapelig måte
 • reflektere over egen fagkompetanse og opptre i samsvar med etiske normer i klinisk praksis og forskningsarbeid
 • vedlikeholde og utvikle kompetansen sin over tid og bidra til kunnskapsutvikling innen ernæringsfaget
 • opparbeide kunnskaper og ferdigheter som gjør studentene i stand til å delta i, og gjennomføre framtidige forsknings- og utviklingsprosjekt

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

I første semester er det samlinger med forelesninger, presentasjoner med tilbakemeldinger og innleveringer som ender i en protokoll for masteroppgaven. I andre og tredje semester er det hovedsakelig individuelt arbeid med egen oppgave, med en midtveissamling der studentene presenterer arbeidet sitt.

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A–E, stryk F
Oppgave 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon samling 1 Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon samling 2 Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon samling 3 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering samling 1 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering samling 2 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering samling 3 Godkjent – ikke godkjent
Deltagelse på midtveisseminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Presentasjon samling 1: problemstilling/oppgave
 • Innlevering samling 1: litteratursøk, bakgrunn og forskningsspørsmål
 • Presentasjon samling 2: materiale og metode
 • Innlevering samling 2: materiale, metode og datahåndteringsplan
 • Presentasjon samling 3: protokoll
 • Innlevering samling 3: fullstendig protokoll
 • Deltagelse på midtveisseminar: presentasjon av oppgave

Det gjennomføres hverandrevurdering på alle presentasjonene og midtveisseminaret.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Justerende muntlig eksamen (maksimalt en karakter opp eller ned)

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Ved andre gangs bedømming til ikke bestått, kan det søkes om tildeling av ny oppgave
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: ERN-3950
 • Tidligere år og semester for dette emnet