høst 2024
ERN-3009 Klinisk praksis - 9 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på master i klinisk ernæring og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ERN-3000 Klinisk ernæring 1, ERN-3002 Klinisk ernæring 2

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ERN-3008 Praksis 6 stp

Innhold

Emnet vil gi nødvendig praktisk erfaring til fremtidig yrkesutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog.

Studenten skal gjennomføre seks ukers veiledet praksis (totalt 30 arbeidsdager) i løpet av 3 og 4 semester på masterstudiet. Arbeidstiden skal tilsvare en normal arbeidsuke på 37,5 timer. Studenten skal være tilstede minst 27 av 30 arbeidsdager. Fravær utover dette må dokumenteres med legeattest.

Praksis skal gjennomføres i spesialisthelsetjenesten/sykehus, der det er minimum én klinisk ernæringsfysiolog ansatt som kan veilede studenten. Hele praksisperioden skal gjennomføres på samme institusjon over seks sammenhengende uker.

UiT skaffer, så langt det lar seg gjøre, praksisplass på ulike sykehus i Nord-Norge. Praksisplassene fordeles etter beste evne basert på studentens ønske. Dersom ikke tilstrekkelig antall praksisplasser kan skaffes i regionen, tilbys studentene plasser i andre deler av landet. Studenten kan også ønske seg praksis andre steder i landet. Dette må i større grad organiseres på egenhånd, og avklares med emneansvarlig og administrasjon.

Praksisperioden omfatter i hovedsak pasientrettet arbeid med både inneliggende og polikliniske pasienter. Studentene skal ta del i ulike daglige arbeidsoppgaver som previsitt, pasientkonsultasjoner, tverrfaglig samarbeid, pasientundervisning, relevante møter og om mulig gjennomføre undervisning av annet helsepersonell. Studentene skal ha en aktiv rolle, med økt grad av selvstendighet utover i praksisperioden. Studentene skal skrive pasientjournal, men veileder skal signere journalnotatene. Veileder godkjenner sjekkliste ved endt praksis før den sendes inn av student til studieadministrasjonen.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • ha avansert kunnskap innenfor stegene i ernæringsbehandlingsprosessen, herunder kartlegging, diagnose, intervensjon og oppfølging, den tilhørende modellen og terminologien
 • ha avansert kunnskap innenfor diagnosespesifikk ernæringsbehandling
 • ha inngående kunnskap om metoder for dokumentasjon, krav til konfidensialitet i alle praksisfelt og juridiske og etiske aspekter ved journalføring
 • ha inngående kunnskap om pasientforløp, og hvordan pasienter og brukere veksler mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode
 • ha inngående kunnskap om kliniske ernæringsfysiologers viktigste ansvarsområder og arbeidsmetoder i primær- og spesialisthelsetjenesten

Ferdigheter:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til relevante verktøy for vurdering av risiko for underernæring
 • kan analysere og forholde seg kritisk til metoder for ernæringskartlegging, inkludert kost og næringsinntak, antropometri, biokjemiske data og fysiske funn
 • kan vurdere samfunnsmessige og individuelle faktorer som påvirker kostrelatert adferd og helse i ulike befolkningsgrupper
 • kan bruke innsamlet informasjon og sammenligne med kriterier, anbefalinger og retningslinjer, og anvende dette til å stille en ernæringsdiagnose
 • kan bruke kunnskap om ernæringskartlegging og diagnose til å gjennomføre en ernæringsintervensjon
 • kan bruke relevante metoder for å følge opp og evaluere ernæringsstatus hos ulike brukere av helsetjenester og grupper av pasienter
 • kan organisere og lede eget arbeid med enkeltindivider og grupper
 • kan initiere og gjennomføre tverrfaglig- og tverrsektoriell samhandling
 • kan gjennomføre individuell- og gruppebasert veiledning/undervisning av pasienter, pårørende og andre helsepersonell på en vitenskapelig, men lettforståelig måte

Generell kompetanse:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i selvstendig fagutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog, i samsvar med akademisk standard
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til refleksjon over egen rolle som klinisk ernæringsfysiolog og utvikling av sin kompetanse innen klinisk ernæring
 • kan analysere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sitt arbeid som klinisk ernæringsfysiolog i tråd med yrkesetiske retningslinjer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Veiledet klinisk praksis
 • Skriftlig loggføring/refleksjonsnotat
 • Seminar

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

PROFERN-seminar Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
Praksisdager Godkjent – ikke godkjent
Sjekkliste Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse på forelesning i forkant av praksisperioden, og PROFERN-seminarer etter praksisperioden
 • Tilstedeværelse på minst 27 av 30 fulle arbeidsdager
 • Sjekklisten må godkjennes av hovedveileder
 • 1-2 siders refleksjonsnotat som leveres i Canvas etter endt praksisperiode

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Ved ikke bestått praksis, kan ny praksis avlegges ved neste ordinære praksis på samme nivå, dvs. ett år senere.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 9
 • Emnekode: ERN-3009
 • Tidligere år og semester for dette emnet