vår 2024
ERN-3001 Epidemiologi, statistikk og forskningsmetoder - 7 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i klinisk ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ERN-3004 Epidemiologi, statistikk og forskningsmetoder 7 stp

Innhold

Emnet skal gi studentene vitenskapelig kompetanse til å gjennomføre et forskningsprosjekt innenfor ernæring. Studentene skal få avansert kunnskap i epidemiologi og statistikk og kunne bearbeide, analysere og tolke data, samt oppsummere og diskutere resultatene på en god, vitenskapelig måte. Studentene skal også få en innføring i prinsippene ved kvalitative forskningsmetoder, omics-metoder, infeksjonsepidemiologi og in vivo-/in vitro-studier, relevant for ernæringsfaget.

Anbefalte forkunnskaper

ERN-3000 Klinisk ernæring 1

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • ha inngående kunnskap om relevante forskningsmetoder innen basal-, klinisk-, og epidemiologisk kostholds- og ernæringsforskning, inkludert fortolkning av resultater
 • identifisere prinsipper, bruksområder, utfordringer og etiske aspekter med ulike typer observasjons- og intervensjonsstudier, samt in vivo-/in vitro-studier, og kvalitative forskningsmetoder
 • identifisere feilkilder innenfor epidemiologi generelt og ernæringsepidemiologi spesielt, utlede effekten av disse og hvordan de kan minimeres
 • gjøre rede for teori og bruksområde for de vanligste statistiske metodene som anvendes i ernæringsforskning
 • gjøre rede for strategier for håndtering av manglende data og oppsummere hvordan dette kan påvirke sluttresultatet
 • forklare hvordan effektstørrelse, signifikansnivå og utvalgsstørrelse henger sammen med statistisk styrke

Ferdigheter:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til egen og andres kostholds- og ernæringsforskning og diskutere overførbarhet og relevans for egen praksis
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ernæringsfaglige problemstillinger og vurdere disse opp mot kunnskapsbasert ernæringsarbeid
 • kan bruke relevante metoder for datainnsamling og statistisk analyse innen kostholds- og ernæringsforskning på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer for å undersøke sammenhengen mellom kosthold, helse og sykdom

Generell kompetanse:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å utarbeide og oppdatere prosedyrer og rutiner ved ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer
 • kan bidra til fag- og kunnskapsutvikling innen ernæringsfaget, og bistå i forskningsprosjekter om sammenhengen mellom kosthold, helse og sykdom

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesning
 • Seminar
 • Kollokviegrupper
 • Caseoppgaver

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 26.02.2024 12:00 (Utlevering)
04.03.2024 12:00 (Innlevering)
1/2 1 Uker Bestått – Ikke bestått
Muntlig eksamen 1/2 15 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Caseoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

I vurderingen av muntlig eksamen inngår det å få kunnskap om hvordan studenten har arbeidet med å besvare ett av enkeltspørsmålene i eksamenssettet. Dette innebærer at studenten blir spurt om kildebruk og informasjonsgenerering, samt det å oppsummere og tolke resultater. Ytterligere kriterier for eksamen inkluderer studentens egne refleksjoner relatert til fagområdet, samt kritisk tenkning knyttet til aktuell metodikk med særlig fokus på anvendelse innen ernæringsforskning og praksis.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 7
 • Emnekode: ERN-3001
 • Tidligere år og semester for dette emnet