høst 2024
ERN-3000 Klinisk ernæring 1 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på masterstudiet i klinisk ernæring ved UiT og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studentene kunnskap om, og ferdigheter i, klinisk ernæring. Emnet tar for seg ansvarsområder og arbeidsmetoder, inklusiv NCP (Nutrition Care Process), for kliniske ernæringsfysiologer, samt helsevesenets oppbygging, relevante lover og forskrifter.

Emnet omhandler i hovedsak patofysiologi og ernæringsbehandling av sykdommer hos voksne innenfor alle nivåer av helse- og omsorgstjenesten. Emnet omhandler: gastrointestinale sykdommer, kirurgi, leversykdommer, nyresykdommer, lungesykdommer, hjertesykdommer, revmatologiske sykdommer, nevrologiske sykdommer, kreftsykdommer, intensivernæring, samt sondeernæring og intravenøs ernæring.

Det vil gjennomføres praksis underveis i emnet.


Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne:

Kunnskap:

 • beskrive og kritisk vurdere ansvar og oppgaver som kliniske ernæringsfysiologer har, inklusive sentrale bestemmelser i ernæringsrelevante veiledere, lover og forskrifter
 • ha kunnskap om pasientforløp og samhandling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten
 • kunne redegjøre for patofysiologi, forekomst, diagnose og behandling av følgende: gastrointestinale sykdommer, kirurgiske pasienter (inkludert fedmekirugi og transplantasjon), leversykdommer, nyresykdommer, lungesykdommer, hjerte- og karsykdommer, revmatologiske sykdommer, nevrologiske sykdommer, kreftsykdommer og intensivpasienter

Ferdigheter:

 • kartlegge en pasients ernæringsstatus basert på informasjon om pasientens bakgrunn, matinntak, antropometriske mål, kliniske og biokjemiske målinger
 • analysere og tolke innsamlet informasjon og vurdere opp mot kriterier, anbefalinger og retningslinjer, og anvende dette til å stille en ernæringsdiagnose
 • vurdere behov og gi tilpasset ernæringsbehandling til voksne pasienter med ernæringsproblemer relatert til næringsinntak, klinisk tilstand og psykososiale forhold, som standardkost, spesialkost, konsistenstilpasset kost, næringsdrikker, sondemat, intravenøs ernæring og vitamin- og mineraltilskudd
 • vurdere, dokumentere og kommunisere effekt av ernæringsbehandling og oppfølging, både til pasienten selv, pårørende, helsepersonell og ved behov andre relevante aktører
 • planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg til ulike pasientgrupper og helsepersonell
 • arbeide tverrprofesjonelt, og anvende sin ernæringskompetanse for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud

Generell kompetanse:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter i selvstendige og tverrfaglig fagutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog i primær- og spesialisthelsetjenesten, og bidra til nytenking og kvalitetsforbedring
 • formidle kunnskapsbasert praksis om kosthold og ernæring til pasienter, helsepersonell og andre målgrupper på en vitenskapelig, men tilpasset målgruppen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Kasus og gruppeoppgaver med muntlige presentasjoner
 • Praksis
 • Praktisk kjøkkenlab
 • Profesjonell kompetanse (PROFERN) (PROFERN-seminar)
 • Vitenskapelig kompetanse (VITERN) (kritisk artikkellesing og presentasjon)

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk og/eller engelsk.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2024 09:00
6 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Foredrag Godkjent – ikke godkjent
Praksis Godkjent – ikke godkjent
VITERN-oppgave Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: ERN-3000
 • Tidligere år og semester for dette emnet