vår 2024
DTE-2604 Systemutvikling - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Overveiende praktisk med en del teori.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Forkunnskapskrav: TE1900/ITE1901/DTE-2508/DTE-2605/DTE-2510/DTE-2511

Anbefalte forkunnskaper: DTE-2509 og TEK-1502

Bestått 50 studiepoeng fra bachelor datateknikk innen 15. januar.

Dersom studenten ikke tilfredsstiller forkunnskapskravene kan studenten ikke delta. Unntak kan gis av den emneansvarlige i spesielle tilfeller.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1900 Programmering 1eller ITE1901 Programmering 2eller DTE-2508 Programmering 0eller DTE-2605 Programmering 1eller DTE-2510 Grunnleggende programmeringeller DTE-2511 Videregående programmering

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1807 Systemutvikling 10 stp
DTE-2504 Systemutvikling for VD 10 stp

Innhold

 • Virksomhetsmodellering, problemområder, objektsystemer
 • Analyse og design av informasjonssystemer
 • Systemutvikling som prosess, og prosessene som inngår i systemutvikling.
 • Spesielt fokus på smidig systemutvikling
 • Konsekvenser av informasjonssystemer på organisasjon og omgivelser
 • Organisering og gjennomføring av utvikling
 • Prosjekt

Anbefalte forkunnskaper

DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1, TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

 • kan gjengi noen tidligere brukte systemutviklingsmetodikker.
 • kan forklare ulike systemutviklingsmetodikkers anvendelse og deres plassering i historien.
 • har erfaring med én komplett gjennomføring av et utviklingsprosjekt ved bruk av en smidig systemutviklingsmetodikk i løpet av et fastsatt antall uker.
 • kan anvende minst én smidig systemutviklingsmetodikk.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennomføre en systemutviklingsprosess etter minst én smidig systemutviklingsmetodikk.
 • kan nyttiggjøre kunnskaper og ferdigheter fra andre emner i studieprogrammet i en praktisk setting.
 • kan finne og tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter dersom det er behov for det.
 • kan identifisere, spesifisere og justere krav ut fra en kundes behov på bestemte tidspunkter.
 • kan anvende verktøy for prosjektstyring, kildekodekontroll og testing av programvare.
 • kan gi relevant opplæring til sluttbrukere og medarbeidere.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har erfaring med å møte utfordringer i et prosjekt.
 • kan levere de rapportene som utviklingsmetoden krever ved prosjektets faser.
 • kan definere oppgaver og estimere nødvendig tidsbruk.
 • kan kommunisere skriftlig og muntlig med kunder, brukere, ledelse og interessenter.
 • kan jobbe i et team samt selvstendig med oppgavene.
 • har erfaring med hva det innebærer å ha og ta ansvar for et helt team.
 • kan utnytte teknisk dokumentasjon, samt skrive den selv.
 • kan skrive en selvrefleksjon og en oversikt av utført arbeid i form av korte rapporter og timelister.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En begrenset mengde med forelesninger knyttet til gjennomføring av et større utviklingsprosjekt i team. Selvstendig prosjektarbeid utgjør den vesentlige delen av faget hvor faglærer(e) vil veilede prosjektarbeidet. Et gitt antall obligatoriske oppgaver i grupper på 5-7 personer og flere ukentlige individuelle innleveringer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 04.06.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Emnets oppgaver er prosjektorienterte og vurderes til Bestått/Ikke-Bestått basert på mappeevaluering. Følgende må leveres og bestås:

 • Oppgaver knyttet til gruppearbeid
 • Ukentlige individuelle innleveringer
 • 1 sluttpresentasjon knyttet til gruppearbeid
 • 1 siste individuell innlevering

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2604
 • Tidligere år og semester for dette emnet