vår 2024
DTE-2511 Videregående programmering - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

Filer og unntakshåndtering Rekursjon Å lage effektive algoritmer, Big O notasjonen Sortering og søking Klassiske datastrukturer: Lister, Stakk, Kø, Prioritetskø Binære søketrær Hashing, Map, Dictionary, grafer.

Algoritmer for klassiske datastrukturer. Skrive effektive algoritmer.

Introduksjon av utvalgte pakker for programutvikling Bruk av et versjonshåndteringssystem.

Unit testing

Se for øvrig læringsutbytte


Anbefalte forkunnskaper

DTE-2510 Grunnleggende programmering, DTE-2605 Programmering 1, ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten skal kunne redegjøre for prinsippene for objektorientert programmering

Kandidaten kjenner til avanserte modelleringsmekanismer innenfor objektorienteringen

Kandidaten har oversikt over de basale container typer

Kandidaten kjenner til implementasjon til klassiske datastrukturer som lister, stack, kø, binærtrær, set, map, hashtabeller, grafer

Kandidaten kjenner til Big O notasjonen og kan utføre basale algoritmeanalyser,

Kandidaten kjenner til de klassiske søke- og sorteringsalgoritmer samt klassiske algoritmer for balansering og traversering av trær, søking i strenger, backtracking, grådige algoritmer, dynamisk programmering, hashing, grafalgoritmer

Ferdigheter:

Kandidaten kan skrive objektorientert programkode ved bruk av klasser, metoder, innkapsling, arv og polymorfi.

Kandidaten kan skrive programmer mot binærfiler og kan utnytte serialisering

Kandidaten kan bruke et versjonshåndteringssystem.

Kandidaten kan skrive rekursive funksjoner.

Kandidaten kan bruke eksterne programbiblioteker

Kandidaten kan lage programbiblioteker

Kandidaten kan implementere itereratorer og andre klassiske mekanismer ift design patterns

Kandidaten kan implementere varianter av implementasjoner ift de klassiske datastrukturene

Kandidaten kan skrive enhetstester

Kandidaten lærer gjennom case studies hvordan en forbedrer og skriver effektive algoritmer

Generell kompetanse:

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre programmerings prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Kandidaten vil tilegne seg avanserte programmeringskunnskaper

Kandidaten har en god oversikt over klassiske temaer innenfor algoritmer og datastrukturer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Digital lærebok, eventuelt også personlig abonnement til videokurs Undervisningen deles tematisk opp i moduler. Materiale og eventuelt videoer legges ut for forberedelse: studenten skal lese seg opp på teori før lærerstyrte timer. Tester og oppgaver knyttet til moduler lages: obligatoriske og frivillige oppgaver Lærestyrte timer vil inneholde sporadiske forelesninger med gjennomgang av spesielle temaer og gjennomgang oppgaver, men timer brukes fortrinnsvis til assistanse for løsing av oppgaver For nettstudenter: Studentassistenter vil være tilgjengelig i avtalte tidsluker (også tilgjengelige for campus studenter) Nettmøte holdes åpent for kontakt / spørsmål i de lærerstyrte timene som avholdes på campus Narvik. Dersom forelesning i disse timene tas dette som regel opp og gjøres tilgjengelig som opptak (for alle, ikke bare nettstudenter)

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 22.05.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvinger Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon av 2 oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav:

1. 4 obligatoriske oppgaver som poengsettes. Kandidaten må ha mer enn 66% score av totalt mulig oppnådde poeng for å bestå dette arbeidskravet.

2. Presentasjon av 2 oppgaver for studentassistent eller lærere i løpet av kurset. Aktuelle oppgaver vil bli opplyst om i løpet av kurset.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: DTE-2511
  • Tidligere år og semester for dette emnet