vår 2024
DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1 - 10 stp

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

 • Datamodellering.
 • Relasjonsdatabasemodellen.
 • Språk for definering og manipulering av databaser (SQL).
 • Innføring i et databasesystem.
 • Oppbygging og virkemåte for databaser.
 • Databasen som felles ressurs, sikkerhet og dataintegritet.
 • Problemer og effekter som følge av flere samtidige brukere.
 • Praktisk bruk av en relasjonsdatabase, spørrespråk og applikasjonsprogrammering.
 • Databaser og Internett/Intranett.
 • Grunnleggende HTML, CSS, JavaScript
 • HTTP transaksjonsmodell, operasjoner/begrensninger, cookies.
 • Webtjenerprogrammering
 • Bruk av databaser i webapplikasjon
 • Sikkerhet i webapplikasjoner

Anbefalte forkunnskaper

DTE-2508 Programmering 0

Hva lærer du

Kunnskap

 • Studenten skal forstå sentrale begreper og konsepter innen databaser og datamodellering.
 • Studenten skal forstå og tolke et ER-diagram på 3. normalform i fagets gjeldende notasjon og vite hvordan dette oversettes til en relasjonsmodell.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan man oppretter en database og vedlikeholder denne i et valgt databaseverktøy.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for metoder for spørringer og manipulering av databasen.
 • Studenten skal ha kjennskap til gjeldende teknologier for klient- og tjenerprogrammering av webapplikasjoner.
 • Studenten skal forstå sentrale begreper og konsepter innen webapplikasjoner.
 • Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan en benytter webapplikasjoner for sikker lagring og gjenfinning av informasjon i en database.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne anvende sentrale begreper og konsepter innen databaser og datamodellering.
 • Studenten skal kunne lage et ER-diagram på 3. normalform og opprette en database på bakgrunn av denne.
 • Studenten kunne bruke en database gjennom operasjoner for innsetting, sletting, endring og spørringer mot denne og demonstrere bruken og forklare konstruksjon utfra et ER-diagram.
 • Studenten kunne abstrahere en problembeskrivelse og omsette denne til en database med emnets valgte teknologi i tråd med god praksis.
 • Studentene skal kunne skrive gyldige webdokumenter med bruk av moderne teknologier.
 • Studentene skal kunne benytte objektorienterte prinsipper ved utvikling av webapplikasjoner.
 • Studentene skal kunne lage en moderne webapplikasjon som kan presentere informasjon fra en database og som tilbyr funksjonalitet for vedlikehold av denne.
 • Studentene skal kunne benytte et utviklingsverktøy for utvikling av webapplikasjoner og feilsøking i disse.
 • Studenten skal kunne benytte nødvendige sikkerhetsmekanismer for tilfredsstillende sikkerhet i webapplikasjoner.

Generell Kompetanse

 • Etter fullført emne skal studenten kunne gjøre rede for samfunns-, sikkerhetsmessige-, og økonomiske konsekvenser relatert til konstruksjon og bruk/opprettelse av databaser
 • Etter fullført emne vil studenten være bedre i stand til å jobbe på en strukturert måte i forhold til å modellere et problem.
 • Etter fullført emne vil studenten kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kombinasjon av forhåndsinnspilte forelesninger, nettforelesninger, forelesninger i klasserom og praktisk arbeid på datamaskin.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.05.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Tre godkjente obligatoriske oppgaver.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2509
 • Tidligere år og semester for dette emnet