høst 2020
DTE-2508 Programmering 0 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag ; 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DTE-1500 Programmering 0 10 stp
DTE-2510 Grunnleggende programmering 10 stp

Innhold

 • Introduksjon til datamaskiner og programspråk
 • Elementær programmering
 • Datatyper, variabler, tilordninger og uttrykk
 • Innlesning og utskrift
 • Kontrollsetninger
 • Tabeller og collections
 • Metoder
 • Objekter og klasser
 • Tegn- og strenghåndtering
 • Arv og polymorfi
 • Elementær søking og sortering
 • Enhetstesting


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • Kan lese og forklare grunnleggende programsyntaks.
 • Kjenne de grunnleggende elementer og kontrollstrukturer i et programmeringsspråk.
 • Kan analysere problemet for enklere programmeringsoppgaver og løse disse i et programmeringsspråk.
 • Kan redegjøre for prinsippene for objektorientert programmering.
 •  Kandidaten kjenner til hva som ligger i begrepene arv og polymorfisme.
 •  Kandidaten kjenner til avanserte modelleringsmekanismer innenfor objektorienteringen, blant annet abstrakte klasser og interfaces.
 • Kandidaten kjenner til rammeverk til bruk for enhetstesting.

Ferdigheter

 • Kan benytte et utviklingsverktøy med en kompilator.
 • Kan skrive programkode ut ifra en problembeskrivelse.
 • Kan sette seg inn i og forstå eksisterende enklere programkode og foreta endringer i denne ved behov.
 • Kan benytte metoder fra standard API for aktuelt programmeringsspråk.
 • Kandidaten kan skrive objektorientert programkode ved bruk av klasser, metoder, innkapsling, arv og polymorfi.
 • Kandidaten kan skrive enhetstester og «clean code».

Kompetanse

 • Kandidaten vil tilegne seg grunnleggende programmeringsferdigheter.
 • Studenten skal lære seg samarbeid i oppgaveløsning gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter.
 • Studenten vil lære seg samarbeid i oppgaveløsing gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Selvstendig forberedelse (omvendt klasserom) basert på litteratur og videoinnspillinger.

Forelesninger med teori og praktiske eksempler

Øvingsoppgaver: selvstendig, i grupper og i plenum.

Elektroniske tester

Obligatoriske øvingsoppgaver, elektroniske tester kan inngå


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2021

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav øvinger:

Det gis 5 obligatoriske øvinger. Disse består av elektroniske tester og programmeringsoppgaver. Alle oppgaver og tester gis poeng. For å bestå arbeidskrav øvinger må studenten ha > 66% score på mulig oppnådde poeng.

Arbeidskrav oppmøte:

For campusbaserte studenter kreves 2/3 oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA). For nettstudenter kreves at 2 - 3 utvalgte oppgaver presenteres for faglærer / studentassistenter i løpet av kurset.

Vurdering:

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, om mulig digital.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2508
 • Tidligere år og semester for dette emnet