høst 2023
DTE-2507 Datakommunikasjon og sikkerhet - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

 • Innføring i grunnleggende prinsipper i datakommunikasjon, lokal- og fjernnettverk samt distribuerte applikasjoner.
 • Ulike nettverksarkitekturer som OSI- og TCP/IP - modellen. Det vil bli lagt spesielt vekt på protokollene som er i bruk på Internett i dag.
 • Man følger en "top-down" tilnærming, dvs. vi starter med å studere applikasjonslaget (HTTP, SMTP o.l.), deretter transportlaget (TCP/UDP), nettverkslaget (IP, ICMP, ruting) og linklaget (diverse LAN teknologier som WLAN og Ethernet spesielt).
 • Grunnleggende sikkerhetsmekanismer, kryptering, signaturer, offentlig nøkkelkryptering.
 • Trusler, hva skal vi beskytte oss mot?
 • Gjennomgang av ulike angrepsmetoder med eksempler på slike.
 • Brannmurer, oppsett og konfigurering, brannmurtopologier
 • Sikkerhetsstrategier Bruk av kryptografi og digitale signaturer
 • Nettverksovervåkning, sniffing, innbrudsdetektering
 • VLAN for sikring av lokal nettverk
 • Sikkerhet i trådløse nettverk
 • Webtjener sikkerhet, sikkerhetsaspekter ved web programmering.

Anbefalte forkunnskaper

DTE-2605 Programmering 1, ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • arkitektur og protokoller som ligger til grunn for dagens Internett og Internett-applikasjoner.
 • protokollbegrepet og protokollene som inngår i TCP/IP stacken
 • grunnleggende socketprogrammering.
 • lokalnettverksteknologier som Ethernet og trådløse nettverk.
 • grunnleggende sikkerhetsfunksjoner i operativsystem, tjenester og nettverk.
 • sikkerhetsrelaterte emner som kryptografi generelt, PKE, digitale signaturer, SSL m.m.
 • trusselbilde og de mest vanlige angrepsmetoder på Internett.
 • hvordan sikre webapplikasjoner mot ulike angrep.

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

 • vurdere belastning og forsinkelser i nettverket ved ulike bruksområder.
 • bruke nettverksanalyseverktøy ("pakkesniffer") som f.eks. Wireshark.
 • bruke ulike nettverkskomponenter som rutere, svitsjer og trådløse aksesspunkter og/eller rutere.
 • skille på de ulike basisprotokollene i TCP/IP-stakken og kjenne til bruksområder.
 • bidra til å utforme og implementere mindre bedriftsnettverk
 • benytte kryptering og digital signering for beskyttelse av informasjon.
 • å sikre et nettverk og tilhørende systemer mot trusler utenfra.
 • overvåke og kartlegge sikkerhetssårbarheter i et bedriftsnettverk
 • benytte sikkerhetsfunksjoner i operativsystem og nettverk for beskyttelse.
 • kunne sikre webapplikasjoner mot ulike angrep.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor informasjonssikkerhet og datakommunikasjon.
 • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • kunne ha en god overordnet forståelse av dagens Internett i forhold til teknologier og tjenester som tilbys.
 • ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor fagområdet datakommunikasjon og sikkerhet.
 • Studenten skal lære seg samarbeid i oppgaveløsing gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter og veiledere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisning/lab-timer per uke i løpet av høstsemestret.

Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske laboppgaver og teoretiske øvinger.

Innhold i den praktiske delen av faget: navigering i IP-nettverk, oppkopling og monitorering av IP-nettverk, utstrakt bruk av Wireshark, programmeringsoppgaver (TCP/UDP-sockets, SSL/TLS) m.m.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2023 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

6 obligatoriske innleveringer. Hver innlevering består av en teoridel og praktiske laboppgaver.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2507
 • Tidligere år og semester for dette emnet