høst 2024
DTE-2507 Datakommunikasjon og sikkerhet - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Det anbefales at operativsystem-emnet tas samtidig.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1806 Datakommunikasjon og sikkerhet 10 stp

Innhold

 • Innføring i grunnleggende prinsipper i datakommunikasjon, lokal- og fjernnettverk samt distribuerte applikasjoner.
 • Ulike nettverksarkitekturer som OSI- og TCP/IP - modellen. Det vil bli lagt spesielt vekt på protokollene som er i bruk på Internett i dag.
 • Man følger en "top-down" tilnærming, dvs. vi starter med å studere applikasjonslaget (HTTP, SMTP o.l.), deretter transportlaget (TCP/UDP), nettverkslaget (IP, ICMP, ruting) og linklaget (diverse LAN teknologier som WLAN og Ethernet spesielt).
 • Grunnleggende sikkerhetsmekanismer, kryptering, signaturer, offentlig nøkkelkryptering.
 • Trusler, hva skal vi beskytte oss mot?
 • Gjennomgang av ulike angrepsmetoder med eksempler på slike.
 • Brannmurer, oppsett og konfigurering, brannmurtopologier
 • Sikkerhetsstrategier Bruk av kryptografi og digitale signaturer
 • Nettverksovervåkning, sniffing, innbrudsdetektering
 • VLAN for sikring av lokal nettverk
 • Sikkerhet i trådløse nettverk
 • Webtjener-sikkerhet, sikkerhetsaspekter ved web programmering.

Innhold i den praktiske delen av faget: navigering i IP-nettverk, oppkopling og monitorering av IP-nettverk, utstrakt bruk av Wireshark, GNS3, programmeringsoppgaver (TCP/UDP-sockets, SSL/TLS) m.m.


Anbefalte forkunnskaper

DTE-2605 Programmering 1, ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • arkitektur og protokoller som ligger til grunn for dagens Internett og Internett-applikasjoner.
 • protokollbegrepet og protokollene som inngår i TCP/IP stacken
 • grunnleggende socketprogrammering.
 • lokalnettverksteknologier som Ethernet og trådløse nettverk.
 • grunnleggende sikkerhetsfunksjoner i operativsystem, tjenester og nettverk.
 • sikkerhetsrelaterte emner som kryptografi generelt, PKE, digitale signaturer, SSL m.m.
 • trusselbilde og de mest vanlige angrepsmetoder på Internett.
 • hvordan sikre webapplikasjoner mot ulike angrep.

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

 • vurdere belastning og forsinkelser i nettverket ved ulike bruksområder.
 • bruke nettverksanalyseverktøy ("pakkesniffer") som f.eks. Wireshark.
 • bruke ulike nettverkskomponenter som rutere, svitsjer og trådløse aksesspunkter og/eller rutere.
 • skille på de ulike basisprotokollene i TCP/IP-stakken og kjenne til bruksområder.
 • bidra til å utforme og implementere mindre bedriftsnettverk
 • benytte kryptering og digital signering for beskyttelse av informasjon.
 • å sikre et nettverk og tilhørende systemer mot trusler utenfra.
 • overvåke og kartlegge sikkerhetssårbarheter i et bedriftsnettverk
 • benytte sikkerhetsfunksjoner i operativsystem og nettverk for beskyttelse.
 • kunne sikre webapplikasjoner mot ulike angrep.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor informasjonssikkerhet og datakommunikasjon.
 • kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • kunne ha en god overordnet forståelse av dagens Internett i forhold til teknologier og tjenester som tilbys.
 • ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor fagområdet datakommunikasjon og sikkerhet.
 • Studenten skal lære seg samarbeid i oppgaveløsing gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter og veiledere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles via forelesninger og videoer med obligatorisk arbeid. Alle forelesningene, videoene og annet nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig på nett ettersom progresjonen i emnet fremskrider.

Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske laboppgaver og teoretiske øvinger.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.12.2024 09:00
1/2 2 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 02.12.2024 13:00
1/2 2 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav består av et antall obligatoriske innleveringer per del (datakommunikasjon og sikkerhet). Nøyaktig antall oppgis ved studiestart. Alle må være godkjent/bestått.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Kontinuasjonsadgang har følgende begrensning: Det er kun mulig å kontinuere på én av de to deleksamene. Ved ikke bestått på begge deleksamene må hele emnet tas på nytt ved neste ordinære avvikling.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2507
 • Tidligere år og semester for dette emnet