vår 2024
DTE-2504 Systemutvikling for VD - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på "Datateknikk - videreutdanning" og kan derfor ikke tas som enkeltemne eller valgfag.

Opptakskrav

Emnet tilbys kun studenter Datateknikk - videreutdanning.

Alle emner fra studiet som er relevante for emnet må være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig.

Kandidaten må minimum ha fått eksamensrett i emnene som står under anbefalte forkunnskapskrav.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DTE-2604 Systemutvikling 10 stp

Innhold

 • Virksomhetsmodellering, problemområder, objektsystemer
 • Analyse og design av informasjonssystemer
 • Systemutvikling som prosess, og prosessene som inngår i systemutvikling.
 • Spesielt fokus på smidig systemutvikling
 • Konsekvenser av informasjonssystemer på organisasjon og omgivelser
 • Organisering og gjennomføring av utvikling
 • Prosjekt

Anbefalte forkunnskaper

DTE-1500 Programmering 0, DTE-2507 Datakommunikasjon og sikkerhet, DTE-2508 Programmering 0, DTE-2800 Datamaskingrafikk, ITE1806 Datakommunikasjon og sikkerhet, ITE1809 Datamaskingrafikk og spillprogrammering

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten:

 • kan gjengi noen tidligere brukte systemutviklingsmetodikker.
 • kan forklare ulike systemutviklingsmetodikkers anvendelse og deres plassering i historien.
 • har erfaring med én komplett gjennomføring av et utviklingsprosjekt ved bruk av en smidig systemutviklingsmetodikk i løpet av et fastsatt antall uker.
 • kan anvende minst én smidig systemutviklingsmetodikk.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan gjennomføre en systemutviklingsprosess etter minst én smidig systemutviklingsmetodikk.
 • kan nyttiggjøre kunnskaper og ferdigheter fra andre emner i studieprogrammet i en praktisk setting.
 • kan finne og tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter dersom det er behov for det.
 • kan identifisere, spesifisere og justere krav ut fra en kundes behov på bestemte tidspunkter.
 • kan anvende verktøy for prosjektstyring, kildekodekontroll og testing av programvare.
 • kan gi relevant opplæring til sluttbrukere og medarbeidere.

Kompetanse:

Kandidaten:

 • har erfaring med å møte utfordringer i et prosjekt.
 • kan levere de rapportene som utviklingsmetoden krever ved prosjektets faser.
 • kan definere oppgaver og estimere nødvendig tidsbruk.
 • kan kommunisere skriftlig og muntlig med kunder, brukere, ledelse og interessenter.
 • kan jobbe i et team samt selvstendig med oppgavene.
 • har erfaring med hva det innebærer å ha og ta ansvar for et helt team.
 • kan utnytte teknisk dokumentasjon, samt skrive den selv.
 • kan skrive en selvrefleksjon og en oversikt av utført arbeid i form av korte rapporter og timelister.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En begrenset mengde med forelesninger knyttet til gjennomføring av et større utviklingsprosjekt i team. Selvstendig prosjektarbeid utgjør den vesentlige delen av faget hvor faglærer(e) vil veilede prosjektarbeidet. I tillegg til eget prosjekt vil kandidatene få roller i andre prosjektgrupper.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 05.06.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Emnets oppgaver er prosjektorienterte og vurderes til Bestått/Ikke-Bestått basert på mappeevaluering. Følgende må leveres og bestås:

 • Oppgaver knyttet til gruppearbeid
 • Ukentlige individuelle innleveringer
 • 1 sluttpresentasjon knyttet til gruppearbeid
 • 1 siste individuell innlevering

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke rett til kontinuasjoneksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2504
 • Tidligere år og semester for dette emnet