høst 2024
BYG-2602 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole ett

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.er rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet statikk skal Studenten lære å;

 • Beregne respons av statisk bestemte fagverk ved hjelp av ulike metoder
 • Beregne forskyvning av statisk bestemte fagverk
 • Beregne respons av statisk ubestemte fagverk (statisk ytre og indre ubeststemt)
 • Beregne forskyvning av statisk ubestemte fagverk
 • Beregne statisk bestemte bjelker og rammer
 • Beregne deformasjoner (forskyvning og rotasjon) av bjelker og rammer
 • Beregne respons av statisk ubestemte bjelker og rammer
 • Beregne deformasjoner (forskyvning og rotasjon) av ubestemte bjelker og rammer
 • Beregne respons ved temperaturbelastning på bjelker og rammer

Innenfor temaet dynamikk skal Studenten lære;

 • Om kinetikk
 • Om kinematikk
 • Om svingningsteori
 • Om stive legemers bevegelse, arbeid og energi, støt

Innenfor temaet konstruksjonslære skal Studenten lære;

 • Om bæresystemers oppbygging og virkemåter (konstruksjonselementer)
 • Om lastvirkning og pålitelighet (dimensjoneringskriterier)
 • Om laster på bygninger, introduksjon til NS-EN 1991
 • Om avstivning og stabilitet av byggverk.
 • Om de ulike konstruksjonsmaterialer: stål, tre og betong.
 • Om de viktigste bruksområder for disse konstruksjonsmaterialene.
 • Å prosjektere dekker, bjelker og søyler i betong, stål og trevirke.

Anbefalte forkunnskaper

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal tilegne seg kunnskap innenfor konstruksjonsteknikk, konstruksjonslære og beregningsmetoder.
 • Studenten skal tilegne seg kunnskap innenfor beregning av statisk ubestemte konstruksjoner.
 • Studenten skal lære å bestemme statiske systemer for ulike konstruksjoner og kunne beregne responsen av lastvirkning på disse.
 • Studenten skal introduksjon til dynamiske beregningsmetoder og tilegne seg kunnskap innenfor ulike dynamiske systemer.
 • Studenten skal tilegne seg kunnskap om bygningskonstruksjoners oppbygging og virkemåte, samt få innføring i de ulike konstruksjonsmaterialer og typisk bruk av disse.
 • Studenten skal også få innføring i dimensjoneringsprinsipper og enkel dimensjonering av konstruksjoner i ulike materialer

Ferdigheter:

 • Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor hvordan en reell konstruksjon skal analyseres gjennom å etablere en modell og deretter hvilken matematisk metode som er best egnet.

Kompetanse:

 • Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre manuelle beregninger av lastvirkning på ulike konstruksjoner og vurdere andres beregninger.
 • Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor statikk, dynamikk og konstruksjonsteknikk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger, både av emneansvarlig og studentassistenter.

Emnet undervises hovedsakelig på norsk, men engelsk eller andre språk kan anvendes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Mappevurdering 29.11.2024 12:00 (Innlevering) 6/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 4/10 3 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 09.12.2024 09:00
4/10 3 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Studentene skal levere 3 prosjektrapporter innenfor statikkdelen og konstruksjonsdelen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære skoleeksamen.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for mappen.

Ved nytt eksamensforsøk, er det tilstrekkelig å ta opp eksamensdelen som ikke er bestått.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2602
 • Tidligere år og semester for dette emnet