høst 2024
BVE-1113 Barnevernsfaglig arbeid med barn, unge og familier - 30 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BVE-1613 Barnevernsfaglig arbeid med barn, unge og familier 30 stp

Innhold

Emnet gir perspektiver på arbeid med ulike barnevernsfaglige temaer. Emnet omhandler sosiale forhold som kan ha betydning for individer og samfunn. Rammer for og perspektiver på utviklings- og endringsarbeid på ulike nivåer vil være sentralt i emnet.

Emnet gir blant annet kunnskap om rus, psykisk helse, omsorgssvikt, konfliktarbeid, vold og overgrepsproblematikk.

I emnet legges det vekt på etisk og kritisk refleksjon.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

• bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge og voksne.

• bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold; mulige årsaksforhold, uttrykk, konsekvenser og tiltak.

• bred kunnskap om rus og avhengighet, psykisk helse, arbeidsledighet og andre forhold som kan bidra til marginalisering og utenforskap.

• bred kunnskap om konflikthåndtering og samhandling i komplekse situasjoner.

• kunnskap om samtaler med barn om vanskelige temaer.

• kunnskap om ressurs- og styrkeperspektiv i endringsprosesser.

• kunnskap om hvordan helsemessige, sosiale og sosioøkonomiske utfordringer har konsekvenser for barn, unge og familier.

• kunnskap om miljøterapeutisk arbeid.

• kunnskap om internasjonalt sosialt arbeid.

• kunnskap om etisk refleksjon i barnevernsfaglig arbeid.

Ferdigheter

Studenten kan

• anvende faglig kunnskap for samhandling og samarbeid.

• vurdere tiltak som kan redusere konsekvenser av omsorgssvikt, overgrep og vold.

• anvende faglig kunnskap i endringsprosesser.

• inngå i kritisk reflekterende samtaler om ulike barnevernfaglige temaer.

• reflektere over profesjonsutøvelsen i sammensatte situasjoner i barnevernsarbeid.

• arbeide tverrfaglig med mennesker som utøver og utsettes for omsorgssvikt, overgrep og vold.

• samtale med barn og unge om temaer som omsorgssvikt, overgrep og vold.

• identifisere uttrykk for maktanvendelse i profesjonsutøvelsen.

Generell kompetanse

Studenten

• har bred kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer og problemstillinger.

• har kunnskap om utviklings- og endringsprosesser

• kan anvende faglig kunnskap og etisk refleksjon i barnevernsfaglig arbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på et annet skandinavisk språk eller på engelsk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

• forelesninger

• selvstudier

• ulike typer studentaktive læringsformer

• gruppearbeid


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 12.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektarbeid Godkjent – ikke godkjent
Nærværskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å få godkjent arbeidskrav "Nærværskrav" kreves minimum 70% nærvær på all undervisningsaktivitet.

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell semesteroppgave.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: BVE-1113
  • Tidligere år og semester for dette emnet