høst 2024
BIO-3955 Mastergradsoppgave i akvamedisin - 60 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk og kun for studenter innen studieprogrammet Akvamedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er en sentral del av masterstudiet i akvamedisin. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling under veiledning.

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid innenfor et sentralt fagområde innen akvamedisin/fiskehelse. Oppgaven utføres i tilknytning til en av forskningsgruppene involvert i studieprogrammet, eller med en av våre samarbeidspartnere i næringslivet. Arbeidet skal være forskningsbasert og oppgaven bør ha elementer av ny kunnskap og/eller bruk av nye metoder. Avhandlingen kan være basert på litteraturstudier, data fra feltarbeid, laboratorieforsøk eller en kombinasjon av disse.

Tema for oppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder/veilederteam, og forutsetter godkjenning av NFH i form av innlevert og signert veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse.

Masteroppgaven er normert til to fulle semesters arbeid (60 stp) og kan påbegynnes i 2. eller 3. semester av mastergraden.


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kandidaten har inngående kunnskap som gjelder forsknings- og utviklingsarbeid og vitenskapelige metoder innenfor fagfeltet for masteroppgaven.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnementer.
 • Kandidaten kan formulere en problemstilling, gjennomføre et avgrenset forskningsoppsett, analysere materialet og fremstille resultatene fra undersøkelsen.
 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og i en forskningsgruppe.
 • Kandidaten har praktiske ferdigheter relevant for fagfeltet.
 • Kandidaten kan diskutere oppnådde resultater i relasjon til andre funn og trekke konklusjoner.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har bred forståelse for naturvitenskapelige problemstillinger og er i stand til å identifisere, formulere og løse komplekse problemstillinger innenfor akvamedisinske arbeidsfelt og forskning.
 • Kandidaten kan reflektere over hva som er god eksperimentell tilnærming og vitenskapelig praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning fra en eller flere vitenskapelig ansatte.

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 2 Timer A–E, stryk F
Oppgave 0/1 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Oppgaveinnlevering - innen 15.05. i vårsemesteret - innen 15.11. i høstsemesteret.

Ved begrunnet søknad med bekreftelse fra veileder innen 01.05./01.11. kan det innvilges 3 måneders utsettelse av innleveringsfristen. Ved sykemelding dokumentert ved legeerklæring ved sykdom for 1 - 3 uker forlenges fristen tilsvarende. Utsatt innlevering har ikke innvirkning på bedømmelsen av oppgaven.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Med utgangspunkt i masteroppgaven, og ut fra kunnskaper tilegnet gjennom hele masterstudiet skal oppgaven forsvares ved avsluttende muntlig eksamen. Eksamenskommisjon består av minimum en ekstern sensor og en intern sensor. Oppgaven skal presenteres muntlig for kommisjonen forut for eksaminasjonen. Muntlig presentasjon kan også foregå som offentlig presentasjon. Avsluttende muntlig eksamen er justerende på oppgavekarakteren. Kandidaten opplyses ikke oppgavekarakteren før eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består mastereksamen. Kontinuasjonseksamen avtales med veileder og administrasjon. Oppmelding gjøres i StudentWeb.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: BIO-3955
 • Tidligere år og semester for dette emnet