høst 2024
BIO-2606 Generell og marin bioteknologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i bioteknologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten

 • Matematikk (R1+R2) eller
 • Fysikk (1+2) eller
 • Kjemi (1+2) eller
 • Biologi (1+2) eller
 • Informasjonsteknologi (1+2) eller
 • Geologi (1+2) eller
 • Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-3601 Marin bioteknologi 10 stp

Innhold

Utvalgte temaer knyttet til bioteknologisk forskning og næringsvirksomhet presenteres av representanter for relevante forskningsmiljøer. Hovedvekten er lagt på utnyttelse av marine ressurser i bioteknologisk sammenheng, spesielt innenfor områder som er sentrale for den forskningen som drives ved bedrifter og forskningsmiljø i landsdelen. Aktuelle tema vil være bruk av forskjellige bioteknologiske arbeidsmetoder for å lete etter nye marine forbindelser med utnyttbare bioaktiviteter innen medisin, kosmetikk, næringsmidler eller andre industrielle anvendelser. Mer allmenne bioteknologiske problemstillinger, eksempelvis knyttet til kjemisk karakterisering av forbindelser, miljøspørsmål og bruk av genmodifiserte organismer, blir også tatt opp. Det er også fokus på at studentene skal tilegne seg ny kunnskap ved å lese vitenskapelige artikler og å videreføre denne kunnskapen til sine medstudenter.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper:

 • ha grunnleggende innsikt i strategier for marin bioprospektering og mulighetene det gir for verdiskapning 
 • ha grunnleggende kunnskap om bioaktive forbindelser, herunder bioaktive peptider og antibiotika, fra marine organismer, deres virkningsmekanismer og muligheter for anvendelse 
 • kjenne til restråstoffer i fiskeindustrien og mulige kommersielle anvendelser av disse 
 • ha kunnskap om marin mikrobiell diversitet og utforsking av hvordan denne biodiversiteten kan utnyttes i sammenheng med bioprospektering 
 • kjenne til forskjeller mellom dyrkningsavhengige og dyrkningsuavhengige tilnærminger til bioprospektering av mikroorganismer 
 • kjenne til kommersiell bruk av enzymer, herunder eksempler på utnyttelse av marine enzymer 
 • vite hvordan vitenskapelige artikler kan benyttes for å hente ut ny kunnskap

    Ferdigheter:

 • kunne tilegne seg vitenskapelig litteratur innen bioteknologi og formidle fagstoff til andre  
 • teoretisk kunnskap om flere emner knyttet til generell og marin bioteknologi, for eksempel bioprospektering, enzymer og peptider
 • kjenne til etiske og samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av moderne bioteknologi   

Generell kompetanse:

 • kunne reflektere kritisk over potensialer og utfordringer som ligger i bioteknologien, med en særlig forståelse av potensialet i utnyttelse av marine ressurser 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesningene vil baseres på publiserte artikler og rapporter og undervisningsstoff utarbeidet av den enkelte foreleser.

Studentene skal avholde flere obligatorisk seminarer der de presenterer utvalgt innhold fra vitenskapelige artikkler som viser hvordan bioteknologiske arbeidsmetoder som er gjennomgått på forelesningene kan benyttes i praksis og hvordan vitenskapelige artikler kan benyttes for å hente ut relevant kunnskap. Det tilbys veiledning til studentseminarene.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 21.11.2024 09:00 (Utlevering)
28.11.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Presentasjon av oppgitt tema og problemstillinger med relevans for pensum.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes vanligvis i slutten av februar eller tidlig mars.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2606
 • Tidligere år og semester for dette emnet