vår 2024
BIO-2605 Fiskepatologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2604 Fiskesykdommer

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FH-209 Sykdom, del II 9 stp
FH-208 Sykdom, del I og II 9 stp

Innhold

Undervisningen gir en innføring i organers normale anatomi og histologi hos fisk. Det blir forelest i komparativ histologi/histopatologi (fisk/pattedyr) der dette er naturlig. Den histopatologiske undervisningen dekker de fleste sykdomstilstandene hos fisk, med en vektlegging på sykdommer som berører norsk fiskeoppdrett. All undervisning foregår i undervisningslaboratoriet og består av forelesninger og mikroskopering (laboratorieseminar).

Målsetning: Å kunne diagnostisere sykdommer hos fisk ved hjelp av patologiske/histopatologiske undersøkelser.


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper: Kandidaten

 • kan gjøre rede for den mikroskopiske oppbygningen av celler, vev og organer hos fisk, og kunne identifisere de ulike cellene, vevene og organene i lysmikroskop
 • har innsikt om vevenes sårbarhet for ufysiologisk håndtering
 • kan observere og beskrive de grunnleggende mikroskopiske forandringer og kunne stille morfologiske (patoanatomiske) diagnoser basert på makroskopiske og mikroskopiske beskrivelser ved viktige sykdommer hos fisk

Ferdigheter: Kandidaten

 • kan diagnostisere sykdommer hos fisk ved hjelp av patologiske/histopatologiske undersøkelser
 • ta ut, preparere, oppbevare og sende prøver til analyselaboratorier

Kompetanse: Kandidaten

 • kan observere og beskrive forandringer som er karakteristisk for sentrale sykdomsprosesser i histologiske snitt fra fisk og stille en morfologisk diagnose
 • har lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på labseminar med godkjent labrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke bestod siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes normalt i slutten av september. Oppmelding i Studentweb.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2605
 • Tidligere år og semester for dette emnet