høst 2024
BIO-2604 Fiskesykdommer - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin, samt valgemne i Bachelor fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2601 Generell mikrobiologieller FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FH-208 Sykdom, del I 9 stp
FH-208 Sykdom, del I og II 9 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i de mest kjent infeksjonssykdommer hos oppdrettsfisk forårsaket av bakterier, virus og sopp. Det vil bli fokusert på egenskaper hos de sykdomsframkallende mikroorganismene, herunder virulensmekanismer, epidemiologi, økologi og antibiotikaresistens, samt diagnostikk og metoder for forebyggelse av sykdommene. Noen av temaene belyses nærmere gjennom laboratoriekurset.

Hva lærer du

Kunnskap om:

 • de viktigste bakterier, virus og sopp som framkaller sykdom hos oppdrettsfisk i Norge og laksefisk globalt, herunder virulensmekanismer og hvilke symptomer de framkaller
 • hvor sykdomsframkallende mikroorganismer kommer fra og hvordan de spres til og mellom oppdrettet og vill fisk
 • hvordan sykdomsframkallende bakterier, virus og sopp diagnostiseres og hvilke tiltak som settes i verk ved utbrudd av sykdom
 • hvordan en kan forebygge fiskesykdommer gjennom å hindre vertikal og horisontal spredning av patogener
 • hvordan en kan forebygge fiskesykdommer gjennom vaksinering og gjennom reduksjon av stress
 • hvordan antibiotikaresistens spres mellom bakterier og hvorfor en bør unngå å bruke antibakterielle stoffer i oppdrett
 • fiskevaksiner, hvordan de virker og hvilke bivirkninger de kan gi

Ferdigheter til å kunne:

 • isolere, dyrke og identifisere ulike patogene bakterier fra syk fisk
 • dyrke og titrere fiskepatogene virus
 • påvise fiskepatogene bakterier og virus ved bruk av ulike diagnostiske tester
 • foreslå diagnoser basert på makroskopiske symptomer hos syk fisk
 • foreslå tiltak ved utbrudd av sykdom i et oppdrettsanlegg

Generell kompetanse:

 • Innsikt i sykdomsproblemene i norsk fiskeoppdrett
 • Innsikt i årsakene til fiskesykdommene
 • Innsikt i hvordan fiskesykdommer kan diagnostiseres
 • Kan foreslå hvilke tiltak som kan settes i verk ved utbrudd av sykdom
 • Kan foreslå tiltak som kan forebygge utbrudd av sykdommer
 • Innsikt i hvilke sykdommer som må behandles med antibiotika og hvilke som ikke skal behandles med antibiotika
 • Innsikt til å vurdere styrker og svakheter ved ulike typer fiskevaksiner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesning, laboratorieøvelser og seminarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte på lab Godkjent – ikke godkjent
Labrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det forventes oppmøte på alle labdager for å få arbeidskravet godkjent. Kun i særskilte tilfeller kan det gis godkjent fravær.

Labrapporten består av to deler og hver av disse delene må være godkjent for å få godkjent arbeidskravet.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke består siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes vanligvis i slutten av februar eller tidlig mars.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2604
 • Tidligere år og semester for dette emnet