vår 2024
BIO-2601 Generell mikrobiologi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-106 Generell mikrobiologi 10 stp

Innhold

Mikrobiologisk forståelse og kompetanse er essensielt på en rekke områder av stor samfunnsmessig betydning. Dette gjelder eksempelvis matproduksjon og økologiske problemstillinger knyttet til konsekvensene av klimaendringer og nedbryting av miljøskadelige stoffer i naturen. Videre er mikroorganismer essensielle verktøy ved utviklingen av nye metoder innen molekylærbiologi og bioteknologi og, ikke minst, mikrobiologisk kompetanse er helt essensielt på området medisin og helse. Eksempler på sistnevnte er bekjemping av infeksjonssykdommer, kampen mot økt antibiotikaresistens i patogene bakterier, sikring av trygg mat og drikkevann og studier av sammenhengen mellom kroppens mikrobiota og helsen vår.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Dette emnet, sammen med introduksjonsemnet Bio-1601 Innføring i mikrobiologi, skal gi studentene en bred, grunnleggende innføring i faget mikrobiologi. En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper - Etter å ha gjennomført emnet skal du:

 • ha innsikt i mikroorganismers metabolske repertoar
 • kjenne til mikroorganismers metabolisme for stoffomsetningene og betydningen de har i miljøet
 • ha innsikt i prokaryot genetikk, genomstruktur og evolusjon
 • kunne beskrive mekanismene for horisontal genoverføring og kjenne til relevansen for samfunnet
 • kunne forklare regulering av genuttrykk hos prokaryoter ved hjelp av eksempler og forstå prinsippene som ligger bak
 • ha innsikt i grunnlaget for molekylær analyse av mikrobielt slektskap og prinsippene for moderne mikrobiell taksonomi
 • kunne gjengi fylogenetisk tilhørighet og fenotypiske hovedtrekk hos økologisk, kommersielt og medisinsk viktige grupper av mikroorganismer
 • kunne forklare moderne metoder for studier av mikroorganismer
 • kunne beskrive særtrekk ved marine miljøer som mikrobielle økosystemer
 • kunne beskrive kroppens normalmikrobiota og faktorer som påvirker denne
 • kunne forklare sentrale begrep innenfor epidemiologi, inkludert smittekjeden
 • kjenne til viktige patogene virus, bakterier, sopp og parasitter, og infeksjoner forårsaket av disse
 • kunne identifisere hygieniske utfordringer knyttet til mat og vann

Ferdigheter - Etter å ha gjennomført kurset skal du:

 • ha praktisk ferdighet i relevante teknikker for dyrking og karakterisering av bakterier og kunne rapportere resultatene av laboratorieforsøk skriftlig
 • beherske vanlige begreper og uttrykksformer i faget mikrobiologi og kunne anvende disse i skriftlig og muntlig framstilling

Kompetanse - Ved fullført emne skal du ha:

 • tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i generell mikrobiologi til å kunne forholde deg kritisk til mangfoldet av informasjon på området som tilflyter offentligheten via media
 • faglig grunnlag for å kunne tas opp på videregående mikrobiologiske emner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men lærebok og en del øvrig undervisningsmateriell vil være engelskspråklig. Selv om oppgavene gis på norsk kan du velge å svare på eksamensoppgavene på engelsk. Det samme gjelder også for labrapporter som kan skrives på engelsk om ønskelig.

Undervisning

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

This course has academic prerequisites. Please see the «Admission requirements» section for more information.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 07.06.2024 09:00 (Utlevering)
07.06.2024 13:00 (Innlevering)
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Godkjent arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse på alle øvelser, godkjente laboratorierapporter og posterpresentasjon.
 • Deltakelse på labøvelser forutsetter god teoretisk forberedelse før hvert eksperiment basert på labmanual. Alle deltakere må få godkjent forberedelse i form av en kort evaluering som må gjennomføres senest dagen før eksperimentoppstart i Canvas.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke bestod siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen holdes normalt i slutten av september. Oppmelding i Studentweb.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2601
 • Tidligere år og semester for dette emnet