vår 2024
BIO-2018 Genetikk, molekylærbiologi og bioinformatikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i biologi og for studenter som er tatt opp på lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om bestått kurs i kvantitative metoder, mikrobiologi, cellebiologi og kjemi på bachelornivå.


Innhold

Kurset vil gi en grundig innføring i gentiske og molekylære mekanismer Studentene vil få teoretisk og praktisk trening i laboratoriemetoder og bioinformatikk som brukes i studier av disse mekanismene. Studentene skal forstår genetiske og molekylære grunnlag av evolusjon og hvordan genetiske forandringer etableres i populasjoner. Eksempler fra både prokaryote og eukaryote organismer vil benyttes. Kurset vil også ta for seg lab sikkerhet og norske reguleringer knyttet til genmanipulering av levende organismer.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1007 Kvantitative metoder, BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Genetikk:

 • Forstå arv av enkeltgener
 • Forstå uavhengig separasjon av gener
 • Forstå hvordan en oversikt over eukaryote kromosomer kan oppnås via rekombinasjon
 • Forstå grunnleggende prinsipper for geninteraksjoner
 • Fra DNA til fenotype: Grunnleggende forståelse for metoder brukt i studier av nukleinsyrer og proteiner
 • Forstå det molekylære grunnlaget for transkripsjon og regulering av transkripsjon i både prokaryote og eukaryote organismer
 • Forstå molekylære prinsipper for posttranslasjonell regulering
 • Kjenne til ulike metoder av genmodifisering inkludert Crispr/Cas9
 • Kjenne til og kunne utføre enkle kloningsforsøk
 • Kjenne til norsk regulering knyttet til genmodifiserte organismer (GMO)
 • Kjenne til eksperimentelle metoder for protein analyse
 • Ha kunnskap om ulike typer sekvenseringsteknologi og den historiske utviklingen av disse
 • Forstå de grunnleggende prinsippene for bioinformatisk inkludert genomikk, proteomikk and metabolomikk.
 • Kjenne til ulike databaser for lagring av genomisk informasjon
 • Kunne utføre grunnleggende sekvensanalyse som databasesøk samt parvis og multippel sammenstilling ved bruk av nettbaserte verktøy

Mutasjon, Variasjon and Evolusjon:

 • Kjenne til hvordan genomer kan endre seg som følge av transposerende elementer.
 • Kjenne til prinsippene for DNA mutasjon og reparasjon.
 • Kjenne til grunnlaget for store kromosomale endringer.
 • Forstå de grunnleggende prinsippene for populasjonsgenetikk
 • Forstå det molekylære grunnlaget for arv og evolusjon av enkeltgener og komplekse evner.

Ferdigheter

 • Kunne dokumentere lab arbeid som utfyller kravene i forhold til å være reproduserbart under reguleringer av norsk lov
 • Kunne analysere og oppsummere resultater fra eksperimentelt arbeid i en labrapport
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra laboratorieøvelser og publikasjoner i diskusjon (skriftlig og muntlig) av teoretiske problemstilling samt begrunne sine vurderinger / valg / konklusjoner
 • Kan søke opp, vurdere og henvise til artikler og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen molekylærbiologi
 • Kan reflektere over egne laboratorierapporter og justere disse under veiledning
 • Behersker relevante metoder, utstyr og terminologi

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og trygt gjennomføre grunnleggende molekylærbiologiske forsøk
 • Kjenner til historikk, etikk og lovgivning relatert til forskning i molekylærbiologi
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer innen fagområdet molekylærbiologi
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i fagområdet molekylærbiologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser.

Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 12.04.2024 09:00 (Utlevering)
03.05.2024 14:00 (Innlevering)
3/10 3 Uker A–E, stryk F
Muntlig eksamen 23.05.2024–24.05.2024 7/10 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på laboratorieøvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er et krav om minimum 80% oppmøte på laboratorieøvelser.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Dersom hjemmeeksamen er bestått, er det bare muntlig eksamen som må tas på nytt.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2018
 • Tidligere år og semester for dette emnet