høst 2024
BIO-2016 Plantefysiologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-1006 Dyre- og plantefysiologi 5 stp

Innhold

Undervisningen omfatter både planteanatomi og plantefysiologi. Planteanatomidelen gir en innføring for å studere indre og ytre oppbygging hos planter. Plantefysiologidelen gir en innføring i de biokjemiske og fysiologiske prosessene som ligger til grunn for plantenes vekst og utvikling, og tar for seg plantenes responser på miljøfaktorer og klima.

Undervisningen omfatter også et obligatorisk laboratoriekurs.


Hva lærer du

Kunnskap:

 • kjenne til anatomi hos høyere planter
 • grunnleggende forståelse om samspillet mellom struktur og funksjon av forskjellige plantevev og organer
 • kjenne til algers og høyere planters biokjemi og fysiologi
 • forstå samspillet mellom ytre miljøfaktorer og plantenes vekst og utvikling
 • kjenneskap til muligheter som ligger i bioteknologisk utnyttelse av planter

Ferdigheter:

 • forklare mikroskopisk og makroskopisk oppbygging av cellevev og organer hos høyere planter
 • forklare sammenhengen mellom struktur og fysiologiske prosesser hos planter
 • forklare planters energi- og karbonmetabolisme
 • beskrive hvordan planters vekst og utvikling er kontrollert av indre faktorer (hormoner)
 • beskrive prosessene planter anvender for å respondere på forskjellige miljøforhold
 • beskrive ulike fysiologiske tilpasningsmekanismer til klima, varierende lysforhold og vannforsyning

Komeptanse:

 • ha bra forståelse om indre og ytre oppbygging hos høyere planter
 • ha en bred oversikt over plantefysiologi
 • ha kunnskap om viktigheten av planter i marine og landlige økosystemer
 • forstå viktigheten av jordbruk og plantebioteknologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Eksamen kan besvares på engelsk eller norsk.


Undervisning

Forelesning, laboratorieøvelser og kollokvier.

Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 10.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratoriekurs Godkjent – ikke godkjent
Labrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er gyldig i tre år.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2016
 • Tidligere år og semester for dette emnet