vår 2024
BIO-2002 Dyrefysiologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i biologi, masterprogrammet i akvamedisin og for lektor i realfag med biologi som studieretning.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-2305 Generell dyrefysiologi 10 stp
ERN-2000 Humanfysiologi del 1 5 stp

Innhold

Emnet gir en oversikt over dyrekroppens fysiologi med pattedyr som eksempel, men med betoning av at mekanismene i hovedsak er generelle for vertebrater. Det gis en beskrivelse av de grunnleggende mekanismer som ligger bak de spesialiserte funksjoner som oppvises av organismens forskjellige vevstyper/organer, samt de reguleringsmekanismer som sørger for opprettholdelsen av homeostase i den integrerte organismen. Nerve- og muskelfysiologi, sansefysiologi, sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon, endokrinologi, fordøyelse og ernæring vil bli gjennomgått. Emnet inneholder et laboratoriekurs som gjennom fire praktiske øvelser belyser sentrale temaer i pensumet.

Anbefalte forkunnskaper

MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kan definere begrepet homeostase og forklare hvordan et konstant indre miljø opprettholdes hos dyr
 • kan forklare sammenhengen mellom anatomi og funksjon i fysiologiske prosesser
 • har en bred kunnskap om normal funksjon (fysiologi) knyttet til grunnleggende behov hos dyr; mekanismer for opptak, transport og regulering av næring/energi, oksygen, vann og elektrolytter, for motorikk og bevegelse og for kjemisk/bioelektrisk intern kommunikasjon som regulerer disse prosessene i dyrekroppen
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen dyrefysiologi, inklusive eksempler på innovasjonsprosesser knyttet til fagområde, samt etiske aspekter av fysiologisk forskning

Ferdigheter

 • kan utføre enkle laboratorieforsøk
 • behersker relevante metoder, utstyr og terminologi
 • kan gjøre enkle matematiske og statistiske beregninger med dataene fra fysiologilaben
 • kan anvende faglig kunnskap i diskusjon av resultater fra laboratorieforsøk og teoretiske problemstillinger
 • kan søke opp, vurdere og henvise til artikler og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen fysiologi
 • kan vurdere og reflektere over egne og andres laboratorierapporter

Generell kompetanse

 • kjenner til historikk, etikk og lovgivning relatert til bruk av dyr i forskning
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkt og erfaringer innen fagområdet fysiologi
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i fagområdet fysiologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og laboratorieøvelser. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 14.06.2024 14:00 (Innlevering) 2/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 05.06.2024 09:00
8/10 6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Flervalgtester Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet består av 8 oppgavesett med flervalgsspørsmål som skal besvares fortløpende i Canvas. Oppgavene er direkte koblet til de ulike temaene som undervises (nerve, muskel, det autonome nervesystem, sanser, nyrer, sirkulasjon, respirasjon, endokrinologi og fordøyelse). Studentene kan gjenta / besvare oppgavene så mange ganger de vil, men samtlige oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig skoleeksamen (deleksamen 2).

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet for skriftlig skoleeksamen (deleksamen 2).

Studenter som tidligere har bestått hjemmeeksamen (deleksamen 1) (2019-2023) kan beholde sin delkarakter (dersom de ønsker dette), og trenger ikke delta i laboratoriekurset på nytt. Studenter som ønsker å forbedre din karakter på deleksamen 1 får anledning til å ta denne på nytt. Disse studentene må da delta på lab, levere nye rapporter og hverandrevurderinger i Canvas, og til slutt i Wiseflow på samme måte som øvrige studenter.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2002
 • Tidligere år og semester for dette emnet