høst 2024
BIO-1505 Innføring i bioteknologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studieprogrammet bachelor i bioteknologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode: 9197 (enkeltemner realfag)


Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i bioteknologi. Fokus er på hvordan vi anvender bioteknologi når varer blir produsert, i forskning og i bioteknologiske bedrifter.

Emnet er delt inn i ulike tema. Du får en grunnleggende innføring i hva som omfattes av bioteknologibegrepet fra biologiske systemer, levende organismer til gener, med eksempler på ulike aktiviteter. Det vil bli gjennomgått eksempler med utgangspunkt i marine ressurser og ulike organismer en bioteknolog kan jobbe med, for eksempel bakterier, virus, dyr og forsvar mot infeksjoner.

I de siste 50 årene har det foregått en stor utvikling innen bioteknologifaget som kan omfattes av for eksempel genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og mikrobiell bioteknologi. Tema som bærekraft, sirkulærøkonomi og bioteknologiske muligheter i det 21. århundre vil også bli berørt. Et annet fokus vil være rollen som student; dette er starten på en lang karriere - hva du bør tenke på og hva du kan lære om deg selv.

Emnet vil inkludere introduksjon til innovasjon og vi vil besøke bedrifter og forskningsenheter. Emnet inkluderer også et nettbasert kurs i informasjonskompetanse (iKomp).


Hva lærer du

Kunnskap

 • grunnleggende kunnskap om levende organismer fra de enkle til mer sammensatte
 • grunnleggende innsikt i forskningsfronten innen bioteknologi og ulike bioteknologiske retninger
 • grunnleggende kjennskap til innovasjon, nytenkning og fleksibilitet innen bioteknologi
 • kjennskap til vitenskapelig skriving og regler / etiske retningslinjer knyttet til artikkelskriving og publisering
 • grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder

Ferdigheter

 • kunne gjøre rede for ulike retninger innen bioteknologi og bruke grunnleggende biologisk begreper og fagspråk
 • kunne reflektere over egen læring
 • kunne planlegge sin egen karriere
 • kunne gjennomføre litteratursøk og finne frem i et moderne universitetsbiobliotek
 • kunne oppgi kilder i tekst og sette opp referanseliste i henhold til gitt referansesystem
 • kunne gjøre nytte for seg på tokt

Generell kompetanse

 • ha grunnleggende forståelse og innsikt innenfor ulike retninger i bioteknologi
 • kunne planlegge og arbeide selvstendig på en individuell/samarbeids skriftlig oppgave som strekker seg over tid
 • kunne samarbeide i grupper
 • kunne formidle fagstoff på en tydelig og strukturert måte, skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer i tilknytning til forelesninger, praktiske demonstrasjoner, laboratorieøvelser, nettbasert undervisning (iKomp), semesteroppgave, besøk til relevant forskningsinstitusjon og bedrift i Tromsø-området.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Mappevurdering 1/2 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/2 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på høstseminar Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på workshop i vitenskapelig skriving og oppgaveskriving Godkjent – ikke godkjent
Godkjent iKomp Godkjent – ikke godkjent
Godkjent semesteroppgave Godkjent – ikke godkjent
Godkjent tilstedeværelse i forelesninger/seminar Godkjent – ikke godkjent
Godkjent tilstedeværelse i forelesinger/seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

iKomp: Du tar det nettbaserte kurset i informasjonskompetanse (iKomp). Kurset tar ca 4-6 timer å gjennomføre.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-1505
 • Tidligere år og semester for dette emnet