vår 2024
BIO-1104 Zoologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi, samt lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-1102 Biologisk mangfold 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg mangfoldet av organismer, livets tre og de evolusjonære prosesser som har bidratt til den diversitet vi ser i dag. Morfologi, anatomi ontogeni og levesett til encellede og flercellede dyr blir beskrevet. Gjennom forelesninger, praktiske laboratorieøvelser og ekskursjoner på land og på sjøen vil studentene få kunnskap om nordlig fauna. Studentene vil få øving i bruk av mikroskop og luper for å studere ytre og indre strukturer hos encellede og flercellede dyr.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Huske kjennetegn som er karakteristiske for forskjellige dyrerekker
 • Definere de viktigste fylogenetiske linjene ut i fra den ontogenetiske utviklingen
 • Huske funksjonen av morfologiske kjennetegn hos forskjellige dyrerekker
 • Skille forskjellige typer livsuttrykk, f. eks. fordøyelses- og nervesystemet, reproduksjons- og bevegelsesmodus mellom dyrerekker
 • Identifisere morfologiske tilpasninger hos dyr til miljøet de lever i
 • Huske dyresystematikken på rekkenivå og identifisere karakteristiske utviklinger som fører til dagens klassifikasjon
 • Assosiere strukturer i dyret til endodermisk, ektodermisk, og mesodermisk opprinnelse

Ferdigheter

 • Tegne eksterne og interne strukturer av utvalgte arter av forskjellige dyrerekker
 • Beskrive morfologiske strukturer ved utleverte tegninger
 • Dissekere utvalgte dyr for å studere anatomien og lage vitenskapelig akkurate tegninger basert på disse aktiviteter
 • Bruke mikroskop og stereolupe for å studere dyrets eksterne og interne morfologi
 • Studere dyrets morfologiske tilpasninger til habitatet i felt
 • Gjenkjenne morfologiske strukturer hos dyr og assosiere disse strukturer til funksjon
 • Kunne oppdage funksjonelle reaksjoner hos levende én- og flercellede dyr under observasjoner i laboratoriet

Kompetanse

 • Kunne kommunisere med eksperter og lese faglitteratur om dyrets morfologi, fylogeni og systematikk
 • Demonstrere forståelse av funksjonelle respons hos dyr basert på observasjoner av eksterne og/eller interne morfologiske
 • Kunne bruke mikroskop, stereolupe og disseksjonsverktøy på en passende måte for å studere morfologiske strukturer av én- og flercellede dyr
 • Vite hvor man finner organer hos dyr som viser en typisk kroppsoppbygning
 • Klare å løse komplekse oppgaver som forutsetter kunnskap om funksjonelle kjennetegn hos dyr

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noen forelesninger gis på engelsk.

Eksamensspørsmål vil være på norsk, det er mulig å svare både på norsk og engelsk (et språk per besvarelse).


Undervisning

44 timer forelesninger over en periode på 11 uker. Under hver forelesning presenteres tekniske termer og systematikk for vanligvis ett dyrefylum (basert på kapitler i læreboka "Integrated Principles of Zoology" av Hickmann, Keen et al., McGraw Hill). Forelesninger gir teoretisk bakgrunn for ukentlige 3 timers laboratorieøkter der studentene praktiserer (mikroskopstøttet) observasjon av levende og bevart dyremateriale, samt disseksjoner for å studere anatomien til utvalgte dyr. I ukentlige 2 timers kollokvier kan studentene øve på innhentet kunnskap basert på prøveøvelser.

Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratoriejournal Godkjent – ikke godkjent
Feltjournal Godkjent – ikke godkjent
Eksursjoner og tilhørende journal Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-1104
 • Tidligere år og semester for dette emnet