høst 2024
BIO-1008 Evolusjon - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Innhold

Kurset i evolusjon skal gi en moderne, generell forståelse av det som er omtalt som «verdens beste vitenskapelige idé: «Darwins evolusjonslære». Evolusjonsbiologien vil bli presentert «bottom-up», fra DNA til individ, og individuell adferd. Emnet gir innsikt i grunnlengede begreper som er nyttige «knagger» for å ordne en forståelse av de mange anvendelsesområder for evolusjonsbiologien. Emnet skal vise til sammenhengen mellom gener, fysiologi og adferd samt kjønnet reproduksjon, seksuell seleksjon, artsdannelse og fylogeni.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • forstå teorier som forklarer opphav av liv på kloden, og argumentene som lå til grunn for presentasjonen av Darwins evolusjonsteori samt argumentene for den moderne forståelsen av evolusjon
 • diskutere mekanismene bak mutasjoner, seleksjon, og de sentrale prosessene som forårsaker endringer i genfrekvenser
 • kjenne til betydningen av genetisk variasjon i populasjoner
 • redegjøre for sentrale begrep, definisjoner og hypoteser som er viktig for å forklare evolusjonsteorien, fra molekyler til celler, individer og populasjoner
 • gi eksempler på hvorledes ulike trekk kan evolvere gjennom naturlig seleksjon (inklusiv seksuell seleksjon)
 • ha en grundig forståelse av artsdannelse og en god forståelse av klassifikasjon av arter

Ferdigheter:

 • resonere rundt sammenhengene mellom DNA-sekvenser og proteinsekvenser
 • benytte evolusjonstenkning i møte med biologiske fenomener
 • lese grafer og tolke disse i en større sammenheng
 • utføre enkle kvantitative beregninger for å illustrere betydningen av genetisk variasjon
 • forklare for andre om fordeler og ulemper ved seksuell reproduksjon
 • redegjøre for kjønnsforskjeller og hvordan disse kan ha evolvert
 • tolke fylogenetiske trær for å si noe om slektskap mellom arter

Generell kompetanse: 

 • anvende et presist fagspråk i henhold til definisjoner for disse
 • reflektere over konkrete evolusjonære problemstillinger ved bruk av fagspråk
 • gjenkjenne og diskutere evolusjonære problemstillinger i møte med ukjente biologiske fenomen
 • forstå viktigheten av evolusjon for alle biologiske disipliner og prosesser
 • anvende en evolusjonær tilnærming til biologiske problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet skal omfatte 24 t undervisning som inkluderer seminar/kollokvier

Det forventes at studenter skal ha lest og satt seg inn i faget, slik at det er rom for diskusjoner og dialog med faglærer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 11.12.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BIO-1008
 • Tidligere år og semester for dette emnet