høst 2024
BED-3906 Masteroppgave i ledelse - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Erfaringsbasert master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3910 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) 30 stp
BED-3904 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) 30 stp

Innhold

Valg av tema og problemstilling for masteroppgaven skal være relevant i forhold til de temaene som berøres i Master i ledelse. Problemstillingen skal illustreres gjennom systematisk bruk av samfunnsvitenskapelige metoder. Studentene oppfordres til, så langt det er praktisk mulig, å velge problemstillinger med relevans for og tilknytning til egen arbeidsplass og/eller til egen erfaring.

Masteroppgaven kan enten inneholde en analyse av en problemstilling med utgangspunkt i innsamlede data og relevant faglitteratur, eller en drøfting av en problemstilling med basis i relevant faglitteratur.


Hva lærer du

Masteroppgaven representerer avslutningen av Master i ledelse. Her får studenten mulighet til å fordype seg i et selvvalgt tema og anvende teoretisk innsikt i et selvstendig arbeid.

Kunnskap

Kandidaten...

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet ledelse og spesialisert innsikt i masteroppgavens tema
 • har inngående kunnskap vitenskapelige teorier og metoder innen fagområdet ledelse
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet ledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven skal fortrinnsvis gjennomføres som et gruppeprosjekt der to studenter samarbeider, men kan også være et individuelt prosjekt dersom det er praktiske eller faglige grunner som nødvendiggjør en slik løsning. Studentene vil få tildelt en veileder som kan støtte dem i arbeidet. Det gis inntil 15 timer veiledning pr. oppgave. Det gis normalt ikke veiledning ut over to semestre etter normert studietid.

I løpet av de semestrene studentene arbeider med masteroppgaven, organiseres det samlinger som studentene forventes å delta på. Hensikten er å skape en felles læringsarena på ulike stadier i prosessen. Fokus på disse samlingene vil kunne hjelpe til å styre studentenes framdriftsplan. På samlingene skal studentene presentere arbeidet sitt for de andre studentene og for fagansatte, se Arbeidskrav. Det vil også bli enkelte forelesninger i forskningsmetode knyttet til utfordringer studentene møter i arbeidet med masteroppgaven. Det vil bli ca 30 timer klasseromsaktiviteter inkludert studentpresentasjoner og forelesninger, fordelt på to semestre.

Oppgaven skal ha et omfang på ca 20.000 ord - forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer utenom. Når oppgaven er et resultat av et samarbeid mellom to studenter, skal det sammen med oppgaven leveres en erklæring der arbeidsfordelingen mellom studentene fremgår, herunder hvilke arbeidsoppgaver og hvilke deler av masteroppgaven den enkelte student har hatt hovedansvaret for.


Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk presentasjon av masteroppgaven Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Forskrift for studier og eksamener ved UiT Norges arktiske universitet, §26 (7): Studenten må ha fått resultatet «ikke bestått» for å levere masteroppgaver og andre større skriftlige arbeider til ny sensur i omarbeidet form.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BED-3906
 • Tidligere år og semester for dette emnet