høst 2024
BED-3095 Skatte- og avgiftsrett - 10 stp

Emnetype

Emne kan tas som masterenkeltemne for de som har fullført Master i regnskap og revisjon ved UiT Norges arktiske universitet, og som må forbedre enkeltkarakterer for å kunne søke om autorisasjon som Statsautorisert revisor.

Opptakskrav

Søknadskode 9371

Innhold

Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte-og avgiftssystemet med mest fokus på næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregning av skatt og avgift

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har kunnskap om:

 • Skatterettens rettskilder og juridiske metode
 • Næring og eierbeskatning, herunder særlig aksjeselskap og aksjonærer.
 • Reglene om tidfesting av virksomhetsinntekt, gevinst og tap.
 • Skattemessige problemstillinger ved egenkapitaltransaksjoner og omorganiseringer.
 • Hovedprinsippene i Norsk internasjonal skatterett, herunder rettsreglene for å hindre dobbeltbeskatning og skatteunndragelse.
 • Omgåelse, pro forma, gjennomskjæring og interessefellesskap.
 • Hovedreglene i norsk avgiftsrett og spesielt reglene i merverdiavgiftsloven knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av inngående avgift. Herunder de spesielle problemstillinger i forbindelse med fast eiendom.

Studentes ferdigheter:

 • kan analysere og forholde seg til skatte og avgiftsretten, samt anvende denne til å strukturere og beregne skatte og avgiftsmessige konsekvenser av ulike transaksjoner og hendelser.
 • kan analysere og anvende skattereglene sammen med de underliggende selskaps og regnskapsrettslige regler for på en selvstendig måte analysere og drøfte omorganiseringer.
 • kan bruke juridisk metode på relevante rettskilder for på en selvstendig måte analysere og drøfte skatterettslige problemstillinger, herunder bilaterale eller internasjonale rettskilder
 • kan anvende dobbeltbeskatningsavtaler og de interne skatteregler som regulerer internasjonale transaksjoner
 • kan analysere sentrale og viktige tema for merverdiavgift, samt konsekvenser ved bruksendring eller avhendelse av fast eiendom.

Studentens kompetanse:

 • kan identifisere og analysere skatte og avgiftsmessige problemstillinger av teoretisk eller praktisk art i tråd med grunnleggende skatte og avgiftsmessige prinsipper
 • kan analysere avgiftsmessige og skatterettslige virkninger av transaksjoner og fornye kunnskapen i takt med endring i skatteretten.
 • kan anvende rettsreglene i en økonomisk sammenheng

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gjennomføres i en kombinasjon av strømming av forelesninger og webinarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering 1 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

2 individuelle arbeidskrav. Tema for arbeidskravene fastsettes av faglærer.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3095
 • Tidligere år og semester for dette emnet