høst 2024
BED-3094 Foretaksrett - 10 stp

Emnetype

Emne kan tas som masterenkeltemne for de som har fullført Master i regnskap og revisjon ved UiT Norges arktiske universitet, og som må forbedre enkeltkarakterer for å kunne søke om autorisasjon som Statsautorisert revisor.

Opptakskrav

Søknadskode 9371

Innhold

Innhold i emnet:

 • Juridisk metode
 • Valg av selskapsform
 • Stiftelse av aksjeselskap, aksjonæravtaler
 • Kapitalforhold; forsvarlig egenkapital, likviditet, lån, utbytte, avtaler med aksjonær
 • Egenkapitaltransaksjoner, fusjon, fisjon, konsernbidrag, kjøp egne aksjer
 • Aksjer og aksjonærer: rettsstilling, omsetting, samtykke, innløsning
 • Organisasjon og styringsstruktur: generalforsamling, styre, daglig leder
 • Styrets ansvar, representasjon
 • Opphør og konkurs
 • Gjeldsforfølgning
 • Insolvens og åpning av konkurs
 • Konkursboets beslagsrett, omstøtelse og motregning i konkurs
 • Pengekravrett og panterett
 • Verdipapirett

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten skal ved fullføring:

 • Ha en inngående kunnskap om rettsregler for aksjeselskap og spesialisert innsikt i organisering og drift av et aksjeselskap
 • Har inngående kunnskap om juridisk teori og metode
 • Ha god kunnskap om reglene for erverv av selskapsandeler, selskapenes formues- og heftelsesform og særtrekk ved aksje- og allmennaksjeselskap
 • Ha god kunnskap om betydningen av at et foretak har økonomiske problemer og kjenne til reglene for gjeldsinndrivelse. Ha kjennskap til insolvensbegrepet og om omfanget av boets beslagsrett, herunder reglene for omstøtelse og motregning i konkurs.

Ferdigheter

Studenten skal ved fullføring:

 • Identifisere faglige problemstillinger med utgangspunkt i selskapsrettens formål og oppgaver
 • Analysere relevante problemstillinger innen selskapsrett og corporate governance
 • Formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet både med spesialister og allmennheten

Kompetanse

Studenten skal ved fullføring:

 • Analysere situasjoner og anvende rettsregler til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Bidra til konstruktive prosesser og løsninger innen organisering og drift av aksjeselskap, herunder corporate governance.
 • Kunne anvende sine kunnskaper i en samfunnsmessig sammenheng og se konsekvenser av selskapsretten i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • Kunne analysere rettsspørsmål og formidle sin analyse til fremtidige kunder og oppdragsgivere på en forståelig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gjennomføres i en kombinasjon av strømming av forelesninger og webinarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En obligatorisk innlevering, individuelt eller i gruppe.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3094
 • Tidligere år og semester for dette emnet