høst 2024
BED-3093 Revisjon 2 - 10 stp

Emnetype

Emne kan tas som masterenkeltemne for de som har fullført Master i regnskap og revisjon ved UiT Norges arktiske universitet, og som må forbedre enkeltkarakterer for å kunne søke om autorisasjon som Statsautorisert revisor.

Opptakskrav

Søknadskode: 9371

Innhold

Kurset gir sammen med kurset i Revisjon 1 kunnskap om revisjonsferdigheter og forventningene til faglig dyktighet, herunder kravene til vurdering av risikostyring og intern kontroll, juridiske krav i revisorlovgivningen og hvitvaskingsreglene, kravene i faglige standarder, internasjonale revisjonsstandarder samt yrkesetiske regler og de særskilte kravene til uavhengighet.

Hva lærer du

Kurset gir studenten kunnskap om:

 • de grunnleggende revisjonskonseptene, herunder: vesentlighet, revisjonsrisiko og revisjonsbevis
 • hvordan digitaliseringsgraden i klientsystemene påvirker revisjonen
 • aktuelle digitale analyseverktøy i revisjonen
 • normativ etisk teori og morallære som etablerer yrkesetiske rammer og selvstendige vurderinger av uavhengighet
 • revisors attestasjonsoppgaver ved egenkapitaltransaksjoner
 • revisors rolle knyttet til bærekraftsrapportering
 • revisors oppgaver etter hvitvaskingsreglene
 • kunne anvende revisjonskonseptet på utfordrende transaksjonsklasser og kontosaldoer

Kurset gir studenten ferdigheter til å:

 • anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning
 • gjennomføre et revisjonsoppdrag fra oppdragsvurdering til rapportering med fokus på noen utvalgte revisjonsområder herunder:
  • vurdere om revisor er og framstår som objektiv og kapabel
  • fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag
  • vurdere iboende og kontrollrisiko, herunder mislighetsrisiko, og bestemme revisjonsmessig angrepsvinkel
  • utforme effektive testmetoder og utvalg
  • innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis fra manuelle og digitaliserte klientsystemer
  • konkludere på utførte revisjonshandlinger
  • bestemme revisjonsberetningens utforming
  • bestemme annen lovpålagt og hensiktsmessig rapportering til offentlig myndighet og ledelse, herunder attestasjoner til Foretaksregisteret ved egenkapitaltransaksjoner

Kurset gir studenten generell kompetanse til å:

 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv for etiske refleksjoner og vurderinger av revisors uavhengige rolle som tillitsperson

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppeoppgaver med veiledning.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, presentasjoner o.l.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 04.12.2024 09:00 (Utlevering)
04.12.2024 14:00 (Innlevering)
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering revisjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3093
 • Tidligere år og semester for dette emnet