vår 2024
BED-3092 Revisjon 1 - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som masterenkeltemne.

Samme opptakskrav som for opptak til Master i regnskap og revisjon.


Opptakskrav

Søknadskode 9371


Innhold

Kurset gir sammen med kurset Revisjon 2 kunnskap om revisjonsferdigheter og forventningene til faglig dyktighet, herunder kravene til vurdering av risikostyring og intern kontroll, juridiske krav i revisorlovgivningen og hvitvaskingsreglene, kravene i faglige standarder, internasjonale revisjonsstandarder samt yrkesetiske regler og de særskilte kravene til uavhengighet.

Hva lærer du

Kurset gir studenten kunnskap om:

 • revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon, omfanget av revisjonsplikten og revisors tjenestespekter i privat sektor
 • det juridiske og profesjonsbestemte rammeverket for revisors yrkesutøvelse
 • de internasjonale revisjonsstandardene og fortolkninger av disse, herunder standarder for risikostyring og intern kontroll
 • tilpasning av de internasjonale revisjonsstandardene til revisjon av små foretak
 • kunne anvende revisjonskonseptet på normale transaksjonsklasser og kontosaldoer

Kurset gir studenten ferdigheter til å:

 • anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning
 • gjennomføre et revisjonsoppdrag fra oppdragsvurdering til rapportering med fokus på noen utvalgte revisjonsområder herunder:
  • vurdere om revisor er og framstår som objektiv og kapabel
  • fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag
  • vurdere iboende og kontrollrisiko, herunder mislighetsrisiko, og bestemme revisjonsmessig angrepsvinkel
  • utforme effektive testmetoder og utvalg
  • innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis
  • konkludere på utførte revisjonshandlinger
  • bestemme revisjonsberetningens utforming

Kurset gir studenten generell kompetanse til å:

 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre personer og bidra til å utvikle god praksis
 • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv for etiske refleksjoner og vurderinger av revisors uavhengige rolle som tillitsperson

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppeoppgaver med veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 24.05.2024 09:00 (Utlevering)
24.05.2024 14:00 (Innlevering)
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En obligatorisk innlevering individuelt eller i gruppe etter faglærers bestemmelser.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3092
 • Tidligere år og semester for dette emnet