vår 2024
BED-3091 Finansregnskap 2 - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Master i regnskap og revisjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Innhold

 • Generell regnskapsteori og regnskapsprinsipper
 • Krav og standarder knyttet til utarbeiding av årsregnskap og konsernregnskap
 • Internasjonale regnskapsstandarder
 • Bærekraftsrapportering

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Internasjonale regnskapsregler (IFRS) vs norske regler og GRS
 • Inntekter
 • Eiendom, anlegg, utstyr
 • Virkelig verdimåling
 • Nedskrivning
 • Leasing
 • Immaterielle eiendeler
 • Skatt
 • Foretaksintegrasjon og konserndannelse
 • Avsetninger, betingede forpliktelser og eiendeler
 • Finansielle instrumenter

Ferdigheter

 • Anvende regler knyttet til ovenstående kunnskapsmål
 • Utarbeide årsregnskap med tilhørende dokumenter ihht lovpålagte bestemmelser og øvrige krav
 • Utarbeide regnskap for virksomhetskjøp og sammenslåinger
 • Ha inngående kunnskap om IFRS
 • Kunne anvende ovenstående kunnskapsmål til å løse både praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse

 • Planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag. Alene eller som deltaker i en gruppe
 • Kunne bidra i regnskapsfaglige diskusjoner
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • Se regnskapsfaget som en del av en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og oppgaveløsning i plenum.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 02.05.2024 09:00 (Utlevering)
02.05.2024 14:00 (Innlevering)
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

1 obligatorisk innlevering som løses i gruppe.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3091
 • Tidligere år og semester for dette emnet