høst 2023
BED-3090 Finansregnskap 1 - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Master i regnskap og revisjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Innholdet i emnet er følgende:

 • Generell regnskapsteori og regnskapsprinsipper
 • Krav og standarder knyttet til utarbeiding av årsregnskap og konsernregnskap
 • Internasjonale regnskapsstandarder
 • Regnskapsanalyse med vekt på røde flagg

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Konseptuelle rammeverk (balanse- og resultatorientering)
 • Ulike regnskapsteorier: normative og deskriptive
 • Inngående kunnskap om grunnleggende regnskapsprinsipper og IASB sitt rammeverk
 • Internasjonal regnskapsutvikling og reguleringsorganer
 • Inntekter
 • Generelle vurderingsregler anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital og gjeld
 • Kontantstrømoppstilling
 • Anleggskontrakter
 • Regnskapsmanipulering og røde flagg

Ferdigheter

 • Anvende regler knyttet til ovenstående kunnskapsmål
 • Utarbeide årsregnskap med tilhørende dokumenter i hht lovpålagte bestemmelser og øvrige krav
 • Utarbeide kontantstrømoppstilling etter både indirekte og direkte metode

Generell kompetanse

 • Reflektere rundt teoretiske problemstillinger og vitenskapelig metode innen regnskapsfaget
 • Planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag. Alene eller som deltaker i en gruppe
 • Kunne bidra i regnskapsfaglige diskusjoner
 • Kunne formidle fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • Se regnskapsfaget som en del av en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og oppgaveløsning i plenum.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.11.2023 09:00 (Utlevering)
27.11.2023 14:00 (Innlevering)
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

1 obligatorisk innlevering som løses i gruppe.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen arrangeres kun på det studiestedet der studenten har vært undervisningsmeldt.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3090
 • Tidligere år og semester for dette emnet