høst 2024
BED-3090 Finansregnskap 1 - 10 stp

Emnetype

Emne kan tas som masterenkeltemne for de som har fullført Master i regnskap og revisjon ved UiT Norges arktiske universitet, og som må forbedre enkeltkarakterer for å kunne søke om autorisasjon som Statsautorisert revisor.

Opptakskrav

Søknadskode 9371

Innhold

Innholdet i emnet er følgende:

 • Balanseorienterte og resultatorienterte rammeverk
 • Juridiske krav og standarder knyttet til utarbeiding av årsregnskap og årsberetning, åpenhetsloven og rapportering om bærekraft
 • Norske og internasjonale regnskapsstandarder

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Årsberetning, åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger
 • Konseptuelle rammeverk
 • Inngående kunnskap om grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Internasjonal regnskapsutvikling og regnskapsregulering
 • Inntekter og anleggskontrakter
 • Vurdering av anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital og gjeld
 • Kontantstrømoppstilling

Ferdigheter

 • Anvende regler knyttet til ovenstående kunnskapsmål
 • Utarbeide årsregnskap med tilhørende dokumenter i henhold til lovpålagte bestemmelser og øvrige krav
 • Utarbeide kontantstrømoppstilling

Generell kompetanse

 • Reflektere rundt teoretiske problemstillinger og vitenskapelig metode innen regnskapsfaget
 • Planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag.
 • Kunne bidra i regnskapsfaglige diskusjoner
 • Kunne formidle fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • Se regnskapsfaget som en del av en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv, herunder betydningen av dagens krav til bærekraft

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gjennomføres i en kombinasjon av strømming av forelesninger og webinarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.11.2024 09:00 (Utlevering)
27.11.2024 14:00 (Innlevering)
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

1 obligatorisk innlevering som løses i gruppe.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3090
 • Tidligere år og semester for dette emnet