høst 2024
BED-3089 Personlig lederutvikling - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Innholdet i emnet Personlig lederutvikling reflekterer formålet om å bidra til studentenes utvikling som ledere med utgangspunkt i forståelse for teori. Emnet fokuserer på hvordan den enkelte student kan utvikle sin lederatferd, slik at hun/han kan fylle lederrollen på en best mulig måte.

Temaer som berøres er:

 • faglig grunnlag for lederutvikling generelt og 360-graders tilbakemelding spesielt.
 • arbeid med innhenting og bearbeiding av 360-graders tilbakemelding fra arbeidsforhold som utgangspunkt for videre målrettet arbeid med personlig lederutvikling.

Hva lærer du

Når emnet er bestått skal studentene ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap og forståelse:

 • inngående kunnskap om ulike metoder for lederutvikling
 • forståelse for og bevissthet om hvordan egen atferd/lederstil virker inn på andre
 • innsikt i egne sterke og svake sider
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:

 • kan anvende teori som praktisk redskap for forbedring av egen lederpraksis
 • kan analysere egen lederrolle og arbeidssituasjon
 • kan motta og gi tilbakemeldinger på en konstruktiv måte
 • kan sette personlige mål, gjøre personlige valg og gjennomføre endringer

Generell kompetanse:

 • kan reflektere over, og har et bevisst forhold til egen atferd/lederstil
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En viktig del av dette emnet knyttes til innhenting og bearbeiding av 360-graders tilbakemelding fra kollegaer. Dette danner utgangspunktet for videre målrettet personlig lederutviklingsarbeid. Gjennom varierte arbeidsformer og en kombinasjon mellom teori og praksis, får studenten ulike innspill til hvordan jobbe med egne forbedringsområder og utvikle sin egen ledelseskompetanse.

I tillegg til erfaringsbasert undervisning i samlet klasse, vil studentene organiseres i grupper med en fast veileder.

Det er krav om 80% frammøte i disse gruppene. Det må foreligge helt spesielle grunner hvis en student skal få dispensasjon fra frammøtekravet. Slik dispensasjon, med påleggelse av et ekstra skriftlig arbeidskrav, skal gis av emneansvarlig i samråd med gruppeveileder.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 3 Uker Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

360 graders tilbakemelding Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav:

Gjennomført 360-graders tilbakemelding: skriftlig innlevering, muntlig presentasjon, aktiv deltakelse. 80% av undervisningen/forelesningen er obligatorisk.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangert eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3089
 • Tidligere år og semester for dette emnet