vår 2024
BED-3088 Ledelse i praksis - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet fokuserer på hvordan organisatoriske, juridiske og økonomiske rammer definerer handlingsrom og synliggjør at handlingsrommet varierer i ulike kontekster. Emnet omhandler praktiske virkemidler en leder kan benytte, samt en teoretisk forankring av ulike virkemidler. Det kan blant annet være temaer som teambygging, endringsledelse, konfliktforebygging og konflikthåndtering og idéutvikling.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

 • Avansert kunnskap om hvilke faktorer som begrenser og utvider lederens handlingsrom
 • Inngående forståelse for eget handlingsrom som leder
 • Avansert kunnskap om ulike metoder og verktøy en leder kan bruke i ulike kontekster (eksempelvis juridisk, økonomisk eller organisatorisk)
 • Avansert kunnskap om en leders handlingsrom innenfor styringsretten
 • Avansert kunnskap om en leders handlingsrom innenfor økonomisk styring
 • Avansert kunnskap om hvordan en leder kan fasilitere kreativ utviklings- og innovasjonsarbeid, og fungere som endringsagent, i medarbeiderskap med ansatte

Ferdigheter:

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike faktorer som former lederens handlingsrom
 • Kan analysere en leders/ arbeidsgivers juridiske handlingsrom og anvende styringsretten i tråd med lovverk og praksis innen fagområdet
 • Kan analysere en leders økonomiske handlingsrom og praktisk anvende økonomiske styringsverktøy innen fagområdet
 • Kan analysere og bruke ulike virkemidler som passer til de oppgaver som skal løses, ved eksempelvis arbeidsmetodikk innen innovasjon og utviklingsarbeid, samt forebygging av konflikter, og i medarbeiderskap med ansatte

Kompetanse:

 • Kan reflektere over, og ha et bevisst forhold til eget handlingsrom, samt anvende praktiske virkemidler som bidrar til god ledelse i praksis
 • Kan analysere en leders juridiske, økonomiske og organisatoriske handlingsrom og anvende kunnskaper og ferdigheter på gjennomføring av relevante problemstillinger og avanserte arbeidsoppgaver, og i medarbeiderskap med ansatte
 • Kan bidra til nytenkning ved eksempelvis å fungere som fasilitator for kreativt utviklings- og innovasjonsarbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, studentframlegg, praktisk arbeid og veiledning.

Litteratur

Litteraturen har et omfang på ca 800 sider.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 24.04.2024 15:00 (Utlevering)
15.05.2024 15:00 (Innlevering)
3 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering eller muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3088
 • Tidligere år og semester for dette emnet