høst 2023
BED-3087 Å kommunisere - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Ledelse handler i høy grad om å kommunisere; informasjon og kommunikasjon er det ledere bruker mest tid på. Å forstå prinsipper for kommunikasjon og beherske de verktøy som er til rådighet, er derfor en nødvendig kvalifikasjon for ledere.

Emnet «Å kommunisere» skal dyktiggjøre studentene gjennom bruk av ulike teorier og perspektiver, presentasjon av forskning og veiledning om praktiske virkemidler.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal

 • ha avansert kunnskap om kommunikasjonsteorier som er relevante for ledelse.
 • ha avansert kunnskap til å håndtere spesielle utfordringer strukturelt og kulturelt i organisasjoner.
 • ha inngående kunnskap om prinsipper og verktøy for kommunikasjon i virksomheter internt og eksternt.
 • kunne analysere problemstillinger med basis i fagets historie, plass i samfunnet og aktuell utvikling.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • utarbeide strategier og planer for kommunikasjonstiltak, formidling og presentasjoner.
 • gjennomføre plan- og strategiarbeidet med grunnlag i kommunikasjonsfaglig teori og empiri.
 • lede selvstendig gjennomføring av kommunikasjonsplaner og -tiltak.
 • gjennomføre praktiske kommunikasjonstiltak som møter, muntlige presentasjoner, skriftlige presentasjoner, mediekontakt, bruk av sosiale medier.

Kompetanse:

Studenten skal være i stand til å

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter i faget for å gjennomføre krevende kommunikasjonsoppgaver på en selvstendig måte.
 • lede planlegging og gjennomføring av virksomhetens kommunikasjon på en slik måte at kommunikasjonen bidrar til at virksomhetens mål blir nådd.
 • analysere, kommunisere og diskutere relevante kommunikasjonsfaglige problemstillinger.
 • reflektere rundt yrkesetiske aspekter og utviklingstrekk knyttet til innovasjoner og teknologisk utvikling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, praktiske øvelser med mer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 23.11.2023 09:00 (Utlevering)
14.12.2023 14:00 (Innlevering)
3 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering eller muntlig presentasjon, individuelt eller i gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3087
 • Tidligere år og semester for dette emnet