vår 2024
BED-3086 Å lede - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Å lede gir en bred, generell og inngående kunnskap om ledelse av mennesker og organisasjoner i ulike omgivelser og situasjoner. Emnet beskriver ledelse og hvordan ledelse virker, de virkemidler lederen har for ledelse, og hvordan de virker. Emnet gir også en innsikt i den betydning lederen og lederens atferd har for resultater i organisasjonen, samt over etiske betraktninger lederen bør gjøre ved valg av virkemidler. Problemstillingene diskuteres ved bruk av ulike perspektiver og teorier, presentasjon av relevante forskningsresultater og kunnskapsstatus.

Hva lærer du

Ledere er sentrale skikkelser i organisasjoner og de driver med ledelse. Men hva er ledelse og hvordan virker ledelse? Hvilke virkemidler har lederen for ledelse, og hvordan virker de? Hvilken betydning har lederen og lederens atferd for resultater i organisasjonen? Hvilke etiske betraktninger bør lederen gjøre ved valg av virkemidler? Dette er eksempler på spørsmål som vi skal diskutere i dette emnet ved bruk av ulike perspektiver og teorier, presentasjon av relevante forskningsresultater og kunnskapsstatus.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

 • bred og inngående kunnskap om ledelse av mennesker og organisasjoner i ulike omgivelser og situasjoner
 • inngående kunnskap om sammenhengene mellom ledelse og underordnedes atferd, prestasjoner og resultater.

Ferdigheter:

 • beskrive og forklare hva ledelse er, og hvilken betydning ledelse har for menneskelig samspill og organisatoriske resultater.
 • kunne anvende teori som praktisk redskap for problemdiagnose, ledelsesutvikling og forbedring av egen lederpraksis
 • kan forstå og fortolke ledelse fra ulike perspektiver

Kompetanse:

 • kan reflektere over, og har et bevisst forhold til faglige og etiske spørsmål knyttet til ledelse
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, studentframlegg med mer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 13.05.2024 09:00 (Utlevering)
03.06.2024 14:00 (Innlevering)
3 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3086
 • Tidligere år og semester for dette emnet