høst 2024
BED-3083 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Hovedhensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven. Fokus er på vitenskapsteori og forskningsmetode som er relevant for fagområdene ledelse, organisering og styring.

Kompetanse på dette området er også nyttig i det moderne arbeidslivet: for å forholde seg kritisk til egne og andres grunnleggende antakelser, premisser og kunnskaper, og for å kunne lese og vurdere innhold og holdbarhet i forskningsbasert informasjon og argumentasjon. Innholdet i emnet gjenspeiler viktige spørsmål og valg som studentene blir stilt overfor i arbeidet med masteroppgaven og i andre typer utredningsarbeid:

 • problemstilling og valg av perspektiv
 • søking etter og bruk av eksisterende forskningslitteratur
 • vitenskapsteoretiske hovedretninger
 • undersøkelsesdesign
 • kvalitative og kvantitative metoder for innsamling av data
 • bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data
 • bruk av digitale analyseverktøy
 • forskningsetiske betraktninger

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

 • kunnskap om vitenskapsteori og forskningsetikk
 • kunnskap om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, databehandling og analyse

Ferdigheter:

 • kan anvende utvalgte kvantitative og kvalitative metoder
 • kan formulere en problemstilling og lage en prosjektbeskrivelse
 • kan reflektere over og begrunne forskningsdesign og metodevalg
 • kan vurdere resultater fra egne og andres forsknings- og utredningsprosjekter på en kritisk måte

Kompetanse:

 • kan håndtere vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske utfordringer i forbindelse med masteroppgaven
 • kan reflektere over og opptre forskningsetisk forsvarlig
 • kan anvende teori og forskningslitteratur i empiriske undersøkelser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, individuelt arbeid og studentframlegg. Det vil bli ca 36 timer undervisning fordelt på to semestre.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Metodeforståelse Godkjent – ikke godkjent
Problemstilling Godkjent – ikke godkjent
Teori og metode Godkjent – ikke godkjent
Kvantitativ dataanalyse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

AK1: Metodeforståelse, skriftlig individuell innlevering, høstsemester.

AK2: Problemstilling til masteroppgave, skriftlig innlevering med masteroppgavemakker, høstsemester.

AK3: Teoretisk forankring, forskningsdesign, og forskningsmetode til masteroppgave, skriftlig innlevering med masteroppgavemakker, vårsemester

AK4: Kvantitativ dataanalyse, skriftlig individuell innlevering, vårsemester.

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave: Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3083
 • Tidligere år og semester for dette emnet