høst 2023
BED-3071 Økonomisk styring og finansiell analyse - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi. Det kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Innholdet er knyttet til to hovedtemaer: Finansregnskapet og økonomistyring.

Innenfor finansregnskap tas utgangspunkt i regnskapsbrukeren. Hovedmålet og oppøve studentens evne til å lese og analysere finansiell informasjon og prestasjonsmåling. En analyse fordrer imidlertid også kunnskap hvordan regnskapet produseres. Dette inkluderer kunnskap om de viktigste regnskapsprinsippene og målereglene som reguler den regnskapsmessige behandlingen av de vanligste typene med eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader.

I økonomistyringsdelen presenteres studenten for ulike beslutnings- og styringsmodeller, herunder budsjett og balansert målstyring. Sentralt er ulike styringsmodeller som middel for styring av adferd og verdiskapning.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om finansiell analyse og prestasjonsmåling med utgangspunkt i finansregnskapet
 • kunnskap om regnskapsprinsipper og om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene
 • kunnskap om ulike økonomiske styringsmodeller modeller og deres iboende karakteristika for måling og styring av adferd

Ferdigheter

Studenten kan:

 • finne frem til, analysere og forholde seg kritisk til regnskap som informasjonskilde, herunder kunne vurdere regnskap og resultat kvalitet
 • analysere og arbeide selvstendig med finansiell analyse, samt vurdere den økonomiske styringen i en virksomhet og konsekvensen av denne

Kompetanse

 • oppøvd evnen til kritisk analyse av den informasjon som fremkommer i et årsregnskap
 • en bevissthet om økonomistyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ukentlige nettsamlinger og to fysiske samlinger. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 06.12.2023 13:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En obligatorisk innleveringsoppgave. Oppgaven kan leveres gruppevis (maks fire studenter).

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3071
 • Tidligere år og semester for dette emnet