høst 2024
BED-3070 Markedsføringsledelse - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi. Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Med utgangspunkt i utvikling av en markedsplan for en gitt bedrift eller organisasjon skal studentene få en generell og spesiell innføring i analyse og planlegging av markedstiltak. Dette inkluderer en inngående forståelse av markedsomgivelser, trender, kunder og forbrukere, samt hvordan bedrifter bør utøve sentrale tiltak som produktutvikling, prissetting, distribusjon og markedskommunikasjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om begreper og teorier i markedsføringsfaget
 • har kunnskap om vitenskapelig teori og metoder i markedsføringsledelse
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor markedsføringsledelse
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i utviklingstrekk i markedsføringsfaget og har kunnskaper om viktige forsknings- og idemessige kjennetegn på markedsføringsfaget i dag
 • har kunnskap om verktøy og metoder som brukes i markedsføringsledelse

Ferdigheter

Studenten:

 • kan analysere og på en kritisk måte forholde seg til litteraturen innenfor markedsføringsledelse og bruke denne til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere teorier, metoder og fortolkninger innenfor markedsføringsledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer innenfor markedsføringsledelse

Kompetanse

Studenten:

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger relatert til markedsføringsledelse
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor markedsføringsledelse for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer innenfor markedsføringsledelse
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor markedsføringsledelse, både med faglige eksperter og med praktikere innenfor markedsføringsledelse
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor markedsføringsledelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning består av nettbaserte forelesninger og to fysiske samlinger. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 06.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering i grupper Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Levere besvarelser på to oppgaver knyttet til læreboka. Studentene skriver i grupper, 4 studenter. 2 sider pr. besvarelse, eksklusiv tabeller, figurer, illustrasjoner, etc.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Mer info om vurderingsform oppgave

Oppgaven består i å utvikle en markedsplan for egen eller gitt bedrift eller organisasjon. Oppgaven skal skrives i grupper på 3-5 studenter. Det stilles samme krav til innhold og arbeidsmengde uavhengig av antall studenter som skriver sammen.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3070
 • Tidligere år og semester for dette emnet